Business Statistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Dit vak is het tweede in de lijn van de academic core, waarin je
vertrouwd raakt met de statistische denk- en werkwijze (Academic and
research skills). In dit vak maak je kennis met een aantal belangrijke
statistische onderwerpen en een aantal elementaire kwantitatieve
technieken met betrekking tot bedrijfskunde en economie. Deze technieken
zijn niet alleen van belang in een academische context, maar ze helpen
tevens bij het analytisch oplossen van bedrijfskundige vraagstukken
(Bridging theory and practice – knowledge). Je leert niet alleen die
technieken, maar ook de kunst van het abstraheren van een probleem in de
echte wereld tot een statistisch probleem, en weer terug van een
statistisch antwoord tot een antwoord dat relevant is voor de echte
wereld (Bridging theory and practice – application).
Na succesvolle afronding van dit vak kun je:
• goed omgaan met statistische notatie (passief en actief);
• elementaire kansrekeningsopgaven doorrekenen;
• gebeurtenissen modelleren met de Bernoulliverdelingen, de binomiale,
de uniforme en de normale verdeling;
• beschrijvende statistieken (gemiddelde, mediaan, variantie,
correlatiecoëfficiënt, scheefheid, proportie, etc.) uitrekenen en
interpreteren;
• omgaan met de begrippen populatie, steekproef en steekproefspreiding;
• betrouwbaarheidsintervallen (voor gemiddelde, proportie en variantie)
uitrekenen;
• onderscheid maken tussen statistische en praktische significantie;
• één-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie en
variantie) uitvoeren;
• twee-steekproeftoetsen (voor gemiddelde, mediaan, proportie en
variantie) uitvoeren;
• kruistabellen opstellen en de chi-kwadraattoets uitvoeren;
• meervoudige regressie (inclusief toetsen, betrouwbaarheidsintervallen
en dummy’s) uitvoeren;
• een eenwegsvariantieanalyse (inclusief post-hoc-analyse) uitvoeren;
• de juiste toets kiezen voor een gegeven probleem;
• gegevens en verbanden visualiseren;
• software gebruiken voor bovenstaande onderwerpen.

Course Content

Bedrijfskunde is een vakgebied waarin gegevens van centraal belang zijn.
Ideeën over het effect van advertenties op verkoop, of van bonussen op
de prestatie van werknemers zijn leuk, maar de ultieme test is niet de
theorie, maar de empirische gegevens. Helaas zijn dergelijke gegevens
nooit volledig eenduidig. Verkoopcijfers gaan de ene dag omhoog en de
andere dag omlaag, en er zijn meer factoren die zorgen voor ruis in de
waarnemingen. Statistiek is een hulpmiddel om conclusies te trekken uit
gegevens. De moderne bedrijfsanalist moet daarnaast goed overweg kunnen
met spreadsheets en het visualiseren van gegevens. Dit vak schenkt
daarom ook aandacht aan dergelijke vaardigheden.

Teaching Methods

Hoorcolleges
Werkcolleges
Computercolleges

Method of Assessment

Individueel

Entry Requirements

nvt

Literature

Doane, David P., and Lori E. Seward (2015), Applied Statistics in
Business & Economics, fifth Edition, McGraw-Hill
Aanvullende documenten via Canvas

Additional Information

Bij dit vak wordt software gebruikt. Deze programma’s zijn beschikbaar
op de computers op de VU-campus. Desgewenst kan men via
http://www.surfspot.nl/ een goedkope versie voor thuisgebruik
aanschaffen. Bij de tussentoetsen worden de Engelstalige versies voor
Windows gebruikt.

Recommended background knowledge

Business Mathematics

General Information

Course Code E_BK1_BS
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. R. Heijungs
Examiner dr. R. Heijungs
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: