Integration Project

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Hoofddoel: Het op geïntegreerde wijze toepassen van inzichten uit de
eerder in het eerste jaar gedane vakken.
Nadere specficatie:

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- Kunnen integreren van verschillende
perspectieven en modellen in een samenhangende analyse en beoordeling
van een bedrijfsprobleem of bedrijfsmodel; Kunnen vertalen van een
kritische analyse in goed onderbouwde conclusies of aanbevelingen.
- In staat zijn data te verzamelen over een
praktijkcasus aan de hand van desk research en interviews, en deze casus
te beschrijven.
- Zo nodig kwantitatieve tools kunnen
toepassen, afhankelijk van de aard van het onderzochte bedrijfsprobleem;
Het presenteren van kwantitatieve informatie in de vorm van
infographics.

Verbinden theorie en praktijk:
- Begrijpen van wat een bedrijfsmodel (business model) inhoudt;
Integreren van de in voorafgaande cursussen verkregen vakkennis.
- Het op geïntegreerde wijze kunnen toepassen van
verkregen kennis op een praktijkcasus; In staat zijn om tot gefundeerde
conclusies of aanbevelingen te komen.

Sociale vaardigheden: Het verkrijgen van inzicht in de factoren die
bijdragen aan het effectief samenwerken in studententeams.

Verbreden horizon: Het kunnen integreren van verschillende
disciplinaire perspectieven en modellen in een samenhangende analyse van
een bedrijfsprobleem; Kunnen vertalen van een kritische analyse in goed
onderbouwde conclusies of aanbevelingen.

Zelfbewustzijn: In staat zijn te reflecteren op de eigen ontwikkeling in
het eerste collegejaar en vooruit te blikken op het vervolg van de
opleiding.

Course Content

Een groot voordeel van de studie bedrijfskunde is dat je een
verscheidenheid aan kennis en vaardigheden opdoet. Tegelijkertijd brengt
dit de uitdaging met zich mee in te zien hoe al deze verschillende
kennisgebieden samenhangen. Dit vak heeft als doel het op een
geïntegreerde manier toepassen van de tot dusver verkregen kennis en
vaardigheden, en het belang in te zien van goede afstemming en
integratie. Je gaat een tweetal praktijkopdrachten doen die
je in staat stellen de kennis die je het afgelopen jaar bent
tegengekomen, te integreren en toe te passen.

Teaching Methods

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Method of Assessment

(Tussentijdse) opdrachten – individuele en groepsbeoordeling.

Entry Requirements

Geen

Literature

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a
handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley &
Sons. (gratis electronisch beschikbaar in VU bibliotheek)
(De Nederlandstalige editie is ook prima geschikt)

Recommended background knowledge

Kennis van de kernvakken die in de perioden 1.1 tot en met 1.5 zijn
gedoceerd. Het is de bedoeling om de theorieën, tools, modellen en
inzichten uit
deze vakken te integreren en toe te passen bij de opdrachten.

General Information

Course Code E_BK1_IP
Credits 6 EC
Period P6
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. M.W. van Gelderen
Examiner dr. M.W. van Gelderen
Teaching Staff drs. E.A.H. Kleijn
dr. G.P. Melker

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: