Organization Theory

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het centrale doel van het vak is het bekend maken met, en inleiden in
theorieën over het functioneren van organisaties. Door het volgen van
dit vak ontwikkel je niet alleen kennis en vaardigheden die essentieel
zijn voor een bedrijfskundig onderzoeker of bedrijfskundig professional,
maar helpt het tevens in het ontwikkelen van een goed beeld van dit
brede vakgebied en in de beoordeling of de verdere studie Bedrijfskunde
je aanspreekt. De onderstaande leerdoelen komen tijdens het vak
Organization Theory aan de orde:

Academische- en onderzoeksvaardigheden:
• Het kritisch lezen, analyseren, beoordelen en doorgronden van
wetenschappelijke teksten op het terrein van organisatietheorie
• Het kritisch reflecteren op, en interpreteren van literatuur en data
op het gebied van organisatietheorie met als doel gefundeerde
oordeelsvorming over de samenhang tussen concrete
organisatievraagstukken en academische studies

Verbinden theorie en praktijk:
• Het vanuit verschillende perspectieven begrijpen van de terminologie,
begrippen, modellen en theorieën op het terrein van
organisatietheorie
• Analyseren van één van de OT thema’s aan de hand van theorie en
praktijkinterviews, en op basis daarvan tot gefundeerde oordeelsvorming
komen.

Sociale vaardigheden:
• Het doen van analyse en praktijkonderzoek in teamverband en resultaten
hiervan terugkoppelen aan docenten/studenten

Course Content

Bij het vak Organization Theory maken we kennis met het brede vakgebied
dat kijkt naar het functioneren van organisaties en in het bijzonder
naar de rol van het management. Je leert niet alleen de basisbegrippen,
theorieën en debatten op o.a. de gebieden strategie, leiderschap,
motivatie, planning en control, besluitvorming, ethics en
organisatiestructuur, maar ook om praktijksituaties beter te begrijpen
aan de hand van deze kennis. Je zult je in theorie en praktijk
bezighouden met het in kaart brengen en analyseren van
organisatievraagstukken en het ontwikkelen van een gefundeerde
beoordeling van het (dis)functioneren van organisaties in de praktijk.

Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en instructiecolleges

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen – individuele beoordeling
Tussentijdse opdracht – groepsbeoordeling
Daarnaast moet voor het behalen van een eindcijfer voldaan worden aan
een aanwezigheidsplicht en het maken van wekelijkse opdrachten

Entry Requirements

Geen

Literature

• Tekstboek: titel wordt nog gecommuniceerd
• Diverse wetenschappelijke artikelen en/of additionele
boeken/boekhoofdstukken (titels worden nog gecommuniceerd)

Recommended background knowledge

Business Processes 1.1

General Information

Course Code E_BK1_ORGT
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. K. van Bommel
Examiner dr. K. van Bommel
Teaching Staff drs. ing. O.J. Bronsgeest

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Study Group, Lecture
Target audiences

This course is also available as: