Finance II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische Vaardigheden: studenten leren op een hoog niveau van
abstractie de rol van de vermogensstructuur en bestuursstructuur van een
onderneming te analyseren.

Kwantitatieve Vaardigheden: studenten leren de vermogenskostenvoet te
berekenen voor investeringsprojecten en ondernemingen, bedrijven te
waarderen en daarbij rekening houdend met de vermogensstructuur. De
uitdaging ligt in het destilleren van te gebruiken gegevens en
kwantitatieve relaties uit de veelheid van informatie die beschikbaar is
van een onderneming of investeringsproject.

Vakkennis: de onderwerpen vermogensstructuur, schuldfinanciering, het
agency probleem, dividend beleid, vermogenskostenvoet, methoden van
waarderen en corporate governance vormen de kern van het vakgebied
Corporate Finance.

Course Content

Het college sluit aan op Finance, waarin op de investeringsstructuur van
de onderneming en waardering van financiële activa werd ingegaan. In
Finance II bezien wij de vermogensstructuur, waarbij aandacht wordt
besteed aan:
- het Modigliani & Miller model, wat het startpunt is voor het nadenken
over de rol van de vermogensstructuur voor de waarde van de onderneming;
- de relatie tussen diverse vermogensverschaffers van de onderneming;
- waardebepaling van (onderdelen van) bedrijven;
- werking van kapitaal- en geldmarkten (nationaal en internationaal);
- uitgifte van aandelen en obligaties;
- andere vormen van financiering zowel op korte en lange termijn
(kredietverlening banken, commercial paper, leasing,
handelsfinanciering: o.a. letters of credit);
- financiële planning (bepaling financieringsbehoefte);
- Corporate Governance (optimale juridisch-economische beheersstructuur
van bedrijven ter reducering van de belangenconflicten van managers,
commissarissen, aandeelhouders, employees, klanten, leveranciers en de
maatschappij-in-het-algemeen);
- internationale financiering (internationale politieke risico’s,
afdekking van valutarisico’s).

Teaching Methods

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Tentamen, digitale toetsen (beide individuele beoordeling) en cases
(groepsbeoordeling)

Literature

Berk & Demarzo, Corporate Finance, 3de druk (de hoofdstukken 14-19,
23-27, 29 en 31) plus de op het college besproken stof.

Additional Information

Het met een voldoende afsluiten van Finance II (of vergelijkbaar vak bij
de economie opleiding) is een vereiste voor het volgen van de MSc
Finance en wordt geadviseerd te volgen als voorbereiding op de MSc
Business Administration - Specialisatie Financial Management.

Recommended background knowledge

Aanbevolen wordt om eerst het vak Finance I te volgen

General Information

Course Code E_BK2_FIN2
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. W.F.C. Verschoor
Examiner prof. dr. W.F.C. Verschoor
Teaching Staff prof. dr. W.F.C. Verschoor

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: