Marketing II

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Academische- en onderzoeksvaardigheden: In dit vak leren we je
zelfstandig vraagstukken rondom marketingcommunicatie te analyseren, om
deze vraagstukken op te lossen door het toepassen van kennis uit
wetenschappelijke publicaties, en om de keuze die je daarbij maakt te
onderbouwen en beargumenteren.

Verbinden theorie en praktijk - kennis: Je verwerft een gedegen
basiskennis over relevante onderwerpen rondom marketingcommunicatie: we
behandelen de fundamentele theorieën, modellen en concepten, we stellen
je in staat om die kennis te plaatsen binnen de marketingdiscipline en
aangrenzende wetenschapsgebieden, en laten je verbanden leggen tussen de
verschillende theorieën, modellen en concepten.
Je leert de theoretische kennis toepassen op praktijkvraagstukken.
Daarnaast maak je kennis met de verschillende mogelijkheden die het
werkveld te bieden heeft.

Sociale vaardigheden: Je leert om samen te werken in teams; om je werk
te presenteren en daarover te discussiëren, en om feedback te geven op
het werk van anderen.

Algemene ontwikkeling: Marketingcommunicatie is regelmatig onderwerp in
het publieke debat. Hoewel het geen centrale doelstelling is van dit
vak, zullen we je wel bewust maken van de maatschappelijke en
economische context van dit vak. Daarnaast zullen we aandacht besteden
aan ethische vraagstukken rondom marketingcommunicatie.

Specifieke leerdoelen: Het vak heeft als specifieke doelstelling om
tweedejaars studenten Bedrijfskunde:
• Kennis te bieden over concepten, theorieën en modellen over de
planning en werking van marketingcommunicatie;
• Inzicht te geven in de bijdragen die verschillende disciplines als
psychologie, marketingwetenschap, communicatiewetenschap en
bedrijfskunde leveren aan dit multidisciplinaire vakgebied;
• De kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die nodig zijn om
kritisch te reflecteren op de theoretische en praktische waarde en
bruikbaarheid van de aangereikte concepten, theorieën en modellen;
• In staat te laten zijn om met de aangereikte concepten, modellen en
theorieën marketing communicatie cases uit de praktijk te analyseren en
evalueren;
• In staat te laten zijn om met de aangereikte concepten, modellen en
theorieën marketing communicatie campagnes te ontwerpen.

Course Content

Advertising en andere vormen van marketingcommunicatie spelen een
belangrijke rol in de marketing van producten, diensten en ideeën. In
dit vak ontwikkel je kennis en vaardigheden die nodig zijn om
marketingcommunicatie in de praktijk te beoordelen en (mede-) te
ontwikkelen. We baseren ons daarbij op wetenschappelijk onderzoek over
deze onderwerpen, maar stellen ons steeds ten doel om deze
wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de praktijk. Dit gebeurt
door voorbeelden en cases uit de praktijk te koppelen aan de theorie,
en door je kennis in te zetten bij het ontwikkelen van (elementen uit)
marketingcommunicatie-campagnes.

Teaching Methods

Hoorcolleges en werkcolleges

Method of Assessment

Schriftelijk examen en groepsopdrachten

Literature

Marketing Communications: A European perspective - De Pelsmacker, Geuens
& Vandenbergh - meest recente editie, aangevuld met enkele
wetenschappelijke artikelen die tijdens het college verspreid zullen
worden

General Information

Course Code E_BK2_MKT2
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator prof. dr. ir. P.W.J. Verlegh
Examiner prof. dr. ir. P.W.J. Verlegh
Teaching Staff prof. dr. ir. P.W.J. Verlegh
dr. J. Eelen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Study Group, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: