Quantitative Research Methods III - Economics and Finance

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student kan na succesvolle afronding van het vak:

- univariate en multivariate lineaire regressiemodellen, Probit en Logit
modellen uitvoeren en de uitkomsten interpreteren met behulp van Stata.
(Academic and Research Skills).
- situaties omschrijven, herkennen en aanpakken wanneer de aannames van
het regressiemodel niet gelden: weggelaten variabelen;
multicollineariteit, heteroskedasticiteit en endogeniteit. (Academic and
Research Skills).
- een financieel/economisch probleem uit de praktijk omzetten in een
empirische, academische onderzoeksvraag (Academic and Research Skills)
- Uitkomsten van analyses rapporteren volgens de academische standaard
(Social Professional Skills)

Course Content

Studenten maken allereerst kennis met verschillende databronnen en leren
data samen te vatten in een aantal beschrijvende statistieken.
Vervolgens leren zij hoe univariate en multivariate lineaire
regressiemodellen uitgevoerd dienen te worden.
Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan situaties wanneer de
klassieke veronderstellingen van het lineaire regressiemodel niet
gelden: problemen als multicollineariteit, bias door weggelaten
variabelen, heteroskedasticiteit en endogeniteit worden uitvoerig
behandeld. Daarnaast leer je te werken met Probit en Logit modellen
(voor het geval dat de uitkomstvariabele binair is) en maak je kennis
met tijdreeksen.
Studenten brengen de genoemde technieken in praktijk met behulp van
STATA.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Instructiecolleges
Computerlabs.

Method of Assessment

Empirische opdrachten - groepsbeoordeling.
Tentamen - individuele beoordeling.

Literature

Dougherty, C. (2016), Introduction to Econometrics, fifth edition,
Oxford

Target Audience

Dit vak is bedoeld voor de derdejaars studenten Economie en
Bedrijfseconomie in de tracks Economics en Finance.

Additional Information

Studenten die de complete minor 'Applied Econometrics: A Big Data
Experience for All' hebben behaald, mogen ervoor kiezen een ander vak
uit BSc Economie en Bedrijfseconomie te volgen in plaats van QRM III.

Recommended background knowledge

Quantitative Research Methods I en II.

General Information

Course Code E_EBE3_QRMEF
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator dr. A. Opschoor
Examiner dr. A. Opschoor
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Instruction course, Lecture
Target audiences

This course is also available as: