Islamic Ethics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

DOEL VAK
De student:
• kan de kern van een probleem binnen de islamitische ethische en
juridische kaders aanwijzen en dit in gesprek met anderen nader
omschrijven;
• kent de complexe aard van islamitische ethische argumentaties,
kan daarover een werkstuk schrijven en zijn/haar bevindingen
begrijpelijk en samenhangend presenteren;
• kan de verworven kennis zowel in een casus als in de praktijk
toepassen, kan oplossingen bieden voor morele vragen die in het werkveld
opkomen, en kan zelfstandig een complexe moderne ethische vraag
behandelen volgens de regels van de islamitische ethiek;
• kan een bijdrage leveren aan de discussie over theoretisch-
ethische thema's en medische ethiek.

INHOUD VAK
Onderwerpen die aan de orde komen: islamitische visies m.b.t. ethiek;
definities van het begrip ‘euthanasie’ en standpunten binnen de
islamitische ethiek omtrent euthanasie; de historische en actuele plaats
van orgaandonatie in de Islam en de ethische standpunten daarover binnen
de islam; de islamitisch-ethische vragen en terminologie rond abortus.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen:(65 %); Schrijfopdracht (20 %); Participatie
tijdens colleges:(15 %)

Literature

Verplichte literatuur
- Mohammad Hasim Kamali, Principles Islamic Jurisprudence, The Islamic
Texts Society, 1989.
- Michael Mumisa, Islamic Law Theory Interpretation (first edition),
Omana publications, 2002 ( pp.1-141).
- Dr. Mohammed Wahba Zohayli, Usul Al-Fiqh Al-Islami, Daar Al-Fikr,
Beirut 1989 ( pp.46-60, pp.67-87 en pp.72-107).
-Marzouk Aulad Abdellah PowerPoint
Aanvullende literatuur
- T.H.W. Juyanboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaanse wet
volgens de leer der Sjafi’itische school, Leiden 1930 (pp. 16-51).
- Ruud Peter, Inleiding tot Usul Al-Fiqh en rechtsscholen: Eigen
karakter van de sjarie’a in Islam: Norm Ideaal en Werkelijkheid, plaats:
geen, 1984 (pp. 167-176).
- J.J.G. Jansen, Nieuwe inleiding tot de Islam, uitgeverij Coutinho,
1987 (pp. 27-31).

Recommended background knowledge

Islamitische ethiek en Arabisch VI

General Information

Course Code G_ISLAMET
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. M. Aulad Abdellah
Examiner dr. M. Aulad Abdellah
Teaching Staff
dr. M. Aulad Abdellah

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: