Islam and European Culture

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student:
• kent de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen
islamitische en westerse jurisprudentie;
• kan de wederzijdse beeldvorming van westerse en islamitische zijde
omtrent de positie van de islam in het Westen onderscheiden en kritisch
evalueren en zelf genuanceerde standpunten uitwerken waarbij rekening
wordt gehouden met beide perspectieven;
• is in staat bepaalde religieuze vraagstukken in de westerse context op
een kritische en wetenschappelijke manier te benaderen;
• is in staat jurisprudentie (Fiqh) toe te passen in de westerse
samenleving inzake bepaalde kwesties.

Course Content

De module focust op de islamitische visies vanuit de fiqh ten aanzien
van kwesties waaromtrent moslims in het Westen een positie proberen te
bepalen. Het gaat over kwesties als Islamitische ethiek en
jurisprudentie, de geschiedenis van de islam en moslims in Europa; het
recht van minderheden (fiqh al-aqalliyat); Islam als
minderheidsgodsdienst: confrontatie en consensus; de westerse
beeldvorming over de Islam; afvalligheid binnen de Islam; de scheiding
tussen religie en staat; het ritueel slachten; de jihâd,
godsdienstvrijheid, Gelijkheid tussen man en vrouw in de islam, de
relatie tussen moslims en niet moslims in het westen. De
voorbeeldfunctie van Al Andalusië (Spanje) als ontmoetingsplaats voor
verschillende religies en culturen in het Westen komt eveneens aan de
orde.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege.

Method of Assessment

schrijfopdracht (20%), schriftelijk tentamen (80%)

Literature

Saeed, A., en Saeed H., Freedom of Religion: Apostacy in Islam.
Hampshire: Ashgate Publishing LTD., 2004;
Koningsveld, P.S. van, Sprekende over de Islam en de moderne tijd.
Utrecht: Prometheus, 1993, 9-33;
Fetzer, Joel S., en Soper, J. Christopher, Muslims and the State in
Britain, France and Germany. Cambridge: Cambridge University Press,
2005;
Roy, Oliver, De islam en de scheiding van kerk en staat. Amsterdam: Van
Gennep, 2006, 7-71;
Rutger De Reu, Jihadistische rekrutering in Europa. Gent: Universiteit
Gent, 2004-2005, 14-126;
Marzouk Aulad Abdellah, Burgers en barbaren: Over oorlog tussen recht en
macht, in: Rechtvaardige oorlog in de Klassieke islam, Amsterdam: Boom,
2007, 307-316.
Powerpoints.

Additional Information

Als een derdejaars vak is deze module een vervolg op fiqh (islamitische
ethiek) modulen en behandelt usul al-fiqh kwesties van hoog niveau.
Aanwezigheid 80%.

Recommended background knowledge

Usul al-Fiqh (G_USULUFIQH) en Arabisch.

General Information

Course Code G_ISLEURCUL
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. M. Aulad Abdellah
Examiner dr. M. Aulad Abdellah
Teaching Staff dr. M. Aulad Abdellah

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: