Islamic Theology/Kalam

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

•De student kan het ontstaan, de ontwikkeling en de fundamenten van de
pre-Kalam scholen (al-Murji’a, Khawãridj, Quadarriya en Djabriyya) en de
Kalam (Mu‘tazilla, Asj‘ariyya en Maturdiyya) beschrijven;

•Kan de methodologische en theoretische wortels van de Kalam in de
islamitische traditie identificeren;

•Kan de islamitische religiositeit vanuit het oogpunt van de
mutakallimun (oprichters van Kalam scholen) doorgronden;

•Maakt kennis met belangrijke vraagstukken van de ‘ilm al-Kalam zoals:
wat is de meetlat van het geloof en ongeloof is? Wat is de positie van
de ongelovige? Hoe te debatteren met andersgelovigen binnen en buiten de
islam? Hoe vrij is de mens? Wie heeft het primaat: rede of de schrift en
waarom? Enzovoort.

•Is in staat het huidige religieuze islamitische discours aan de hand
van de discussie van ‘ilm al-Kalam in grote lijnen te analyseren;

•Is in staat om eigen standpunten inzake de behandelde materie te
formuleren, onderbouwen en verdedigen in mondelinge en schriftelijke
presentaties.

Course Content

•Waarom is ‘ilm al-Kalam ontstaan en wat betekende het toen en nu voor
het islamitische geloof en het islamitische denken?

•Welke plaatst neemt ‘ilm al-Kalam in het islamitische denken en hoe
verhoudt het zich tot de klassieke islamitische wetenschappen zoals
Koran- en Hadith wetenschappen en de rationele disciplines zoals
islamitische filosofie?

•Wat was het antwoord van ‘ilm al-Kalam op religieuze vraagstukken zoals
God en goddelijke eigenschappen, profeetschap, hiernamaals, de
predistinatieleer, vrije wil, majeure zonden en de meetlat van geloof en
ongeloof?

•Wat is goed en kwaad (islamitisch ethiek) volgens mutakallimun en wat
kunnen moslims hedendaags leren van hun visies?

De module tracht antwoord te geven op deze vragen. Centraal staat
hierbij de betekenis van ‘ilm al-Kalam voor de hedendaagse islamitische
theologie en religiositeit.

Teaching Methods

Hoor- en werkcollege met schriftelijke opdrachten, praktijkopdrachten in
het veld en presentaties (20%), schrijfopdracht (20%) en afsluitend
schriftelijke toets (60%).

Method of Assessment

Active participatie middels collegevoorbereiding, het maken van
opdrachten (waaronder schrijfopdracht 20%), het geven van presentaties
en het deelnemen aan discussie;
afsluitend schriftelijk tentamen over de stof.

Entry Requirements

Geen

Literature

Verplicht:
Ajouaou, M. Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse
moslims. Zoetermeer: Meinema, 2014.
Reeth, Jan M.F. van, Kalâm. Arabisch denken over God en wereld.
Antwerpen / Apeldoorn: Garant, 2011.
Winter, Tim (ed.) Classical Islamic Theology. Cambridge: Cambridge
University Press, 2008.
Additioneel:
Wolfson, H. Austryn, The Philosophy of the Kalam. Cambridge, MA /
London: Harvard University Press, 1976.

Target Audience

Studenten traject Islam, Islam studies, Theologie en religiestudies en
studenten die geïnteresseerd zijn in het islamitisch denken,
islamitische ethiek, islamitische religiositeit en de leefwereld van
moslims.

Additional Information

Aanwezigheid 80%.

General Information

Course Code G_ISLMTHKAL
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Religion and Theology
Course Coordinator dr. M. Ajouaou
Examiner dr. M. Ajouaou
Teaching Staff dr. M. Ajouaou

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: