Biomechanics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van de cursus Biomechanica is om de student vertrouwd te maken
met de beginselen van de klassieke mechanica, en met eenvoudige
toepassingen daarvan op vraagstukken op het gebied van de
bewegingswetenschappen.

Course Content

In deze cursus beperken we ons tot de mechanica van onvervormbare
lichamen in het platte vlak. Daarbij sluiten we aan op de in het VWO
behandelde mechanica. Er wordt allereerst ingegaan op de kwantitatieve
beschrijving van de beweging (translatie en rotatie) van onvervormbare
lichamen. In de bespreking van de oorzaak van translatoire en rotatoire
bewegingen staat de toepassing van de tweede hoofdwet van Newton op een
adequaat gekozen free body centraal. Daarnaast wordt ingegaan op de
centrale begrippen uit de energetica, zoals kinetische energie, arbeid
verricht door krachten en momenten, en vermogen, en op de relaties
tussen deze grootheden. Modelvorming van de mechanische aspecten van
biologische systemen loopt als een rode draad door de cursus. Aangezien
de wiskunde de taal is waarin de mechanische wetmatigheden worden
uitgedrukt, is vaardigheid op het gebied van goniometrie, differentieren
en integreren, oplossen van stelsels vergelijkingen, vectorrekening en
het oplossen van eenvoudige differentiaalvergelijkingen, dit alles op
het niveau van de cursus Wiskunde, onontbeerlijk.

Teaching Methods

De cursus wordt gegeven in 2 aansluitende onderwijsperioden. Tijdens
deze perioden vindt er elke week een hoorcollege en een werkgroep
plaats. Tijdens de hoorcolleges zullen de centrale punten uit de
opgegeven stof worden toegelicht en zullen voorbeelden worden besproken.
Daarbij wordt er van uit gegaan dat de studenten de stof hebben
voorbereid. Tijdens de werkgroepen wordt ingegaan op oefenvraagstukken.
Goede voorbereiding van en actieve deelname aan de werkgroepen zijn
essentieel om vaardig te worden in het oplossen van vraagstukken.
Voorbereide aanwezigheid bij de werkgroepen is daarom verplicht. Naast
hoorcolleges en werkgroepen wordt een aantal computerpractica
georganiseerd. Nadere informatie over de gang van zaken in deze cursus
wordt via Canvas bekendgemaakt.

Method of Assessment

Schriftelijk gesloten boek tentamen, waarbij de eerste
tentamengelegenheid is opgesplitst in deeltentamens. Voorbereide
aanwezigheid bij de werkgroepen is voorwaarde voor toelating tot het
tentamen. Een deel van de toetsing vindt plaats tijdens separaat
geroosterde
tussentoetsen. Daarnaast kunnen studenten tijdens werkgroepen en
computerpractica bonuspunten verdienen. Details worden later
bekendgemaakt.

Literature

Syllabus.

Additional Information

In deze cursus wordt aangenomen dat de student kennis en vaardigheden op
VWO eindexamenniveau heeft op het gebied van Natuurkunde en Wiskunde B,
aangevuld met de kennis en vaardigheden opgedaan in de eerstejaars
cursussen Wiskunde en Verwerken van Digitale Signalen.

General Information

Course Code B_BM
Credits 6 EC
Period P4+5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A.J. van Soest
Examiner dr. A.J. van Soest
Teaching Staff dr. A.J. van Soest

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Computer lab*, Seminar*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: