Bachelor Research Project

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In het Bacheloronderzoeksproject passeren alle aspecten van het
uitvoeren van onderzoek de revue, waarin de voorgaande studiestof
integraal wordt toegepast. Het project geldt als afsluiting van het
studietraject onderzoeksvaardigheden. Het doel van het Bachelor
onderzoeksproject is het zelfstandig leren uitvoeren en verslaan van
wetenschappelijke experimenten.

Course Content

De inhoud van de cursus is deels afhankelijk van de theorieën en
methoden die in het uit te voeren onderzoeksproject centraal staan.
Verder komen de volgende onderdelen aan bod:
- opzetten van het onderzoek;
- uitvoeren van het onderzoek;
- verwerken van de resultaten;
- literatuur opzoeken, lezen en verwerken;
- schrijven van een verslag;
- mondeling presenteren van het onderzoek.

Teaching Methods

Het Bacheloronderzoeksproject wordt in tweetallen uitgevoerd.
Studenten kunnen zelf tweetallen vormen en dienen zich op te geven via
Canvas. Bij deze aanmelding kunnen op basis van beschrijvingen van
mogelijke onderzoeksprojecten voorkeuren opgegeven worden. Uiteindelijk
krijgt elk tweetal een project toegewezen. Volgens een afgesproken
tijdspad wordt het project uitgevoerd onder begeleiding van een van de
FBW- docenten of een promovendus. Het project wordt afgerond in de vorm
van een verslag en een mondelinge presentatie tijdens een mini-
symposium.

Method of Assessment

De Bacheloronderzoeksprojecten zullen worden beoordeeld aan de hand
van een beoordelingsformulier waarin de volgende criteria zijn
opgenomen: getoond begrip van de materie, organisatie van het
experiment, beheersing van methoden en technieken, onderzoeksvoorstel,
verzorging en indeling verslag, taalgebruik, argumentatie,
literatuurgebruik, wetenschappelijke gedragscode, zelfstandigheid en
eigen inbreng. De beoordeling van de mondelinge presentatie op het
mini-symposium wordt aan de hand van een beoordelingsformulier
('Presentatievaardigheden') als deelcijfer meegenomen.

Entry Requirements

Toegang tot het Bacheloronderzoeksproject:
-ná het behalen van alle vakken uit het eerste jaar van de Bachelor
Bewegingswetenschappen en
-ná het behalen van Statistiek en
-ná deelname aan alle practica, het voltooien van alle opdrachten en
deelname aan tenminste één tentamengelegenheid van de cursus Meten van
Fysische Grootheden, waarbij minimaal een 4 behaald moet zijn.

Literature

Bij het toegewezen onderzoeksproject moet relevante literatuur worden
verzameld.

Additional Information

De voorkennisvakken dienen met succes te zijn afgerond voor men aan het
Bacheloronderzoeksproject (BOP) kan beginnen.
Studenten die géén minor hoeven te doen mogen eerder starten.

General Information

Course Code B_BOP
Credits 18 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. B.L. van Keeken
Examiner drs. B.L. van Keeken
Teaching Staff dr. I. Kingma

Practical Information

You need to register for this course yourself