Neurosciences

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student heeft na het volgen van de cursus kennis van, en inzicht in,
de bouw, werking en organisatie van het zenuwstelsel, in het bijzonder
van die delen die betrokken zijn bij het plannen en uitvoeren van
bewegingen. De student dient deze kennis en dit inzicht onder andere
te demonstreren bij het beantwoorden van essayvragen, waarin een gezonde
en valide argumentatie moet worden gegenereerd om een oplossing voor
relatief eenvoudige (nieuwe) problemen te vinden.

Course Content

In de leerstof en hoorcolleges worden de bouw en de werking van het
zenuwstelsel op verschillende structurele en functionele
organisatieniveaus aan de orde gesteld. Onder meer komen de volgende
onderwerpen aan bod:
- microscopische bouw van zenuwcellen;
- signaaltransport binnen zenuwcellen;
- signaaltransport tussen zenuwcellen;
- signaalverwerking in netwerken van zenuwcellen;
- organisatie van het motorisch systeem;
- organisatie van het sensorisch systeem met speciale aandacht voor
de verwerking van somatosensorische, vestibulaire en visuele
informatie;
- sensomotorische integratie op het niveau van ruggenmerg,
hersenstam en cortex cerebri;
- rol van cerebellum en basale ganglia bij bewegingssturing;
- stoornissen in de motoriek als gevolg van stoornissen in de werking
van het zenuwstelsel.
Tijdens snijzaalpractica wordt de macroscopische anatomie van het
zenuwstelsel, het ventrikelsysteem en het bloedvatenstelsel
gedemonstreerd aan de hand van modellen en menselijke preparaten, en
krijgen de studenten de gelegenheid zich hierin te verdiepen door
middel van dissectie van kalfshersenen.

Teaching Methods

Totaal 168 uur, waarvan 34 uur hoorcollege, 10 uur practicum, 4 uur
werkcollege, 117 uur zelfstudie en 3 uur tentamen. In week 4 van de
cursus vindt een tentamen van het snijzaalpracticum plaats.

Method of Assessment

De leerstof die in de hoorcolleges aan de orde komt, wordt schriftelijk
getentamineerd, deels met meerkeuzevragen, deels met essayvragen. De
snijzaalpractica worden afgerond met een practicumtentamen. Indien voor
het practicumtentamen een cijfer lager dan zes wordt gehaald, moet dit
onderdeel worden overgedaan. Om organisatorische redenen mogen
studenten die bij de eerste gelegenheid voor het practicumtentamen een
voldoende behaald hebben dit tentamen niet bij de tweede gelegenheid in
hetzelfde cursusjaar nogmaals afleggen. In de eindbeoordeling telt het
cijfer van het schriftelijk tentamen voor 0.9 en dat van het
practicumtentamen voor 0.1. De student wordt geacht huiswerkopdrachten
te maken en de antwoorden op oefenvragen in te leveren. Succesvolle
deelname hieraan geeft toegang tot een tussentoets aan het einde van
week 3 van de cursus. Als deelname aan de tussentoets succesvol is
hoeft de student een deel van het schriftelijk tentamen niet te maken.
Dit voordeel vervalt na de eerste tentamengelegenheid.
Details worden later bekendgemaakt.

Literature

De verplichte leerstof bestaat uit:
- Purves et al., Neuroscience, 4th or 5th Edition (Eds: Dale
Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall,
Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara and Leonard; E. White). USA.
Sinauer Associates, 2008 (EUR 60, - via VIB);
- De cursushandleiding en practicumhandleiding (te downloaden via
Canvas);
- Een anatomische atlas waarin het zenuwstelsel goed aan bod komt
(bijvoorbeeld Agur, A.M.R., Grant's Atlas of Anatomy, Williams &
Wilkins, Baltimore, 1999, ISBN 0-683-30264-7.)

Additional Information

Aanwezigheid tijdens snijzaalpractica is verplicht. Een student die door
bijzondere omstandigheden een practicumbijeenkomst niet kan bijwonen,
kan deze inhalen mits hij of zij voor aanvang van de bijeenkomst de
docent of het algemene secretariaat in kennis heeft
gesteld van de afwezigheid en de reden daarvoor. Tijdens de
snijzaalpractica is de student verplicht een witte jas en handschoenen
te dragen.

Custom Course Registration

De indeling van practicumgroepen vindt plaats via Canvas.

General Information

Course Code B_NEURO
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. M.F. Bobbert
Examiner dr. M.F. Bobbert
Teaching Staff dr. M.F. Bobbert

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Response class, Practical*, Computer lab*, Meeting

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.