Pathology of Movement

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het doel van de cursus is studenten basiskennis te geven in (de
onderliggende mechanismen van) een selectie van voor de
bewegingswetenschappen relevante pathologieën. Hierbij ligt de focus
zowel op de pathofysiologische mechanismen als op de rol van bewegen in
het ontstaan, de gevolgen, en de behandeling van de aandoening.

Course Content

Pathologie, of ziekteleer, bestudeert het ontstaan en beloop van
ziekten. In deze collegecyclus komen een aantal voorkomende aandoeningen
aan de orde waar bewegingswetenschappers in hun werk mee te maken kunnen
krijgen. In deze cursus zijn we met name geïnteresseerd in de
bewegingsgerelateerde oorzaken, consequenties en therapieën rond deze
aandoeningen. De cursus geeft een beeld van de huidige stand van het
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van bewegingswetenschappen met
betrekking tot de pathologie in kwestie. Hiertoe dienen studenten een
basaal inzicht te ontwikkelen in het pathofysiologische proces.

Naast de colleges schrijven studenten een kort groepsverslag over een
zelf geselecteerde aandoening. Dit verslag omvat een interview met
patiënt en behandelaar en een bespreking van recente literatuur
aangaande drie zelf te selecteren vragen.

Teaching Methods

- Hoorcolleges over de stof;
- Klinische lessen waarin met een patiënt en behandelaar wordt
gesproken;
- Het in een klein groepje schrijven van een verslag

Method of Assessment

Tentamen (bestaande uit deeltentamens)
(Groeps-)Verslag

Entry Requirements

Basiskennis anatomie en fysiologie van het bewegingsapparaat

Literature

Selectie van artikelen
College handouts

Additional Information

EINDTERMEN
(De relatie met de eindtermen van de opleiding, zoals beschreven in de
OER, staat tussen haakjes)
De student:
• Kent de pathofysiologische mechanismen van de twaalf geselecteerde
(clusters van) ziektebeelden behandeld tijdens de hoorcolleges (1, 2)
• Kent de invloed van de behandelde pathologieën op het menselijk
bewegen (1, 2)
• Begrijpt de rol van bewegen in het ontstaan, in stand houden, en
behandelen van de behandelde pathologieën (1, 2)
• Kan uit wetenschappelijke literatuur relevante informatie halen met
betrekking tot het de rol van het bewegen in het ontstaan, in stand
houden en behandelen van de behandelde pathologieën. (2, 13)
• Kan recente literatuur op het gebied van de pathologie van het bewegen
beoordelen op kwaliteit en schriftelijk evalueren (2, 13, 18)
• Kan op basis van wetenschappelijke literatuur schriftelijk een
behandeling van een behandelaar evalueren (10, 18)

Recommended background knowledge

Basiskennis biomechanica

General Information

Course Code B_PATHOLOGIE
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator S. Chettouf MSc
Examiner S. Chettouf MSc
Teaching Staff
S. Chettouf MSc

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Meeting*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.