Psychopathology and Clinical Psychology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis van diagnostiek en behandelmogelijkheden van psychiatrische
stoornissen. Kunnen toepassen van het diagnostisch model op
gevalsbeschrijvingen;
Kennis en inzicht in klinisch psychologische theorieën met betrekking
tot ontstaan en behandelen psychische en psychosociale klachten bij
diverse doelgroepen;
Toepassen van kennis van psychopathologie en psychotherapeutische
referentiekaders bij bewegings- en lichaamsgeoriënteerde therapieën c.q.
psychomotorische therapie.

Course Content

Deze cursus bestaat uit twee onderdelen, te weten psychopathologie en
klinische psychologie, die een inleiding bieden op de specifiek op de
PMT gerichte vervolgcursussen.
Bij het eerste onderdeel, de psychopathologie, staan veel voorkomende
psychiatrische stoornissen centraal, zoals stemmingsstoornissen,
angststoornissen en schizofrenie. Aan de orde komen hun beschrijving
volgens DSM IV, en wetenschappelijke gezichtspunten t.a.v. voorkomen,
beloop, etiologie en pathofysiologie. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan de verschillende behandelvormen. Het cursorisch onderwijs is op de
praktijk georiënteerd en wordt geïllustreerd aan de hand van
gevalsbeschrijvingen en videomateriaal. Samen met de te bestuderen stof
biedt dit onderwijs de studenten een goed overzicht van de psychiatrie,
alsmede een in de praktijk bruikbaar 'werkmodel'.
Het tweede onderdeel heeft tot doel studenten bekend te maken met de
belangrijkste stromingen in de klinische psychologie en psychotherapie
waarbij basale concepten, theorieën, toepassingen en onderzoek aan de
orde komen. Tevens wordt aandacht besteed aan het belang van
theoretische concepten uit de diverse psychotherapeutische stromingen
voor psychomotorische therapie.
De colleges bestaan uit een theoretische inleiding, videofragmenten en
de bespreking van de belangrijkste uitgangspunten van de behandelde
stromingen aan de hand van de videobeelden.
Aan de orde komen: psychoanalytisch georiënteerde therapie, (cognitieve)
gedragstherapie, persoonsgerichte therapie, systeemtherapie, multi-
modale therapie en integratieve therapie. Ook zal aandacht besteed
worden aan non-specifieke factoren en actuele, deels richting-
overstijgende, thema’s binnen psychotherapie. Daarnaast is er de
mogelijkheid voor de student om zich naar keuze in een specifieke
therapierichting te verdiepen, zoals Gestalt therapie, psychodrama of
existentiële therapie.

Teaching Methods

In acht hoorcolleges worden de belangrijkste stoornissen kort besproken
en vervolgens uitvoerig toegelicht aan de hand van videobanden en
vignetten vervolgens worden in acht hoor en werk colleges de
belangrijkste hoofdstromingen uit de klinische psychologie en
psychotherapie behandeld en geïllustreerd met videofragmenten.
De studenten presenteren zelf in groepjes stromingen uit de klinische
psychologie aan de hand van keuzeliteratuur en daarbij vind peer-review
door medestudenten plaatrs. Deze werkopdrachten dienen voldoende te
worden afgesloten alvorens men aan het tentamen mag deelnemen.

Afronding met een voldoende van de werkopdrachten is voorwaarde om deel
te kunnen nemen aan het schriftelijk tentamen met open en gesloten
vragen.
Het tentamen bestaat uit 2 delen, te weten 1) psychopathologie en 2)
klinische psychologie die elk met een voldoende moeten worden afgerond.
Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de twee deelcijders.
Indien één van de twee onderdelen onvoldoende is afgerond mag dat
eenmaal apart herkanst worden en mag het andere deelcijfer eenmaal
blijven staan.

Method of Assessment

Het tentamen bestaat uit 2 delen, te weten 1) psychopathologie en 2)
klinische psychologie die elk met een voldoende moeten worden afgerond.
Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van de twee deelcijders.
Indien één van de twee onderdelen onvoldoende is afgerond mag dat
eenmaal apart herkanst worden en mag het andere deelcijfer eenmaal
blijven staan.

Literature

Hengeveld, M.W., en Balkom, A.J.L.M. van (red.), Leerboek Psychiatrie.
2e geheel herziene druk. Utrecht: De Tijdstroom, 2009/2010. ISBN 90 5898
0766.
Artikelen over kinder-en jeugdpsychiatrie (wordt in college
bekendgemaakt of uitgedeeld)
Corsini, R.J. & Wedding (2005). Current Psychotherapies. Eighth edition
[of latere]. Belmont USA: Thomson.
Casusbeschrijving "Marianne" behorende bij de videobeelden ([wordt
uitgereikt op het college)]
Collegestof in de vorm van dia’s (pdf’sSheets [beschikbaar op
Canvas])

Additional Information

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Minor Psychomotorische Therapie.
Studenten die de minor PMT volgen als aanvulling op een studie
psychologie (of aanverwante studie), dienen dit onderdeel te vervangen
door een ander bewegingswetenschappelijk van uit het derde cursujaar
FBW, omdat zij geacht worden al over de hier geboden kennis te
beschikken.

Custom Course Registration

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

General Information

Course Code B_PSYPATH
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. C. Emck
Examiner dr. C. Emck
Teaching Staff dr. C. Emck

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture