Bachelor Literature Review

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De doelen van de cursus zijn:
- het leren opstellen en aanscherpen van een vraagstelling op basis van
de literatuur over een bepaald onderwerp;
- het leren selecteren van (onderdelen uit) relevante literatuur, en
leren deze literatuur kritisch te analyseren en adequaat te beschrijven;
- het leren beantwoorden van een onderzoeksvraag op basis van een
kritische beschouwing van de literatuur.

Course Content

Het ontwikkelen van een goede schrijfvaardigheid is een essentieel
onderdeel van een wetenschappelijke opleiding. Om die reden wordt er
vanuit de Afdeling Bewegingswetenschappen als eis gesteld dat er in de
bacheloropleiding een scriptie geschreven wordt. Dit is een individuele
oefening in het 3e bachelorjaar, waarin de student wordt geacht een
schriftelijk antwoord op een wetenschappelijke vraag te formuleren op
basis van beschikbare literatuur. Het helder en zakelijk kunnen
formuleren in een duidelijk gestructureerd format, waarbij hoofd- en
bijzaken gescheiden gehouden worden en logisch zuivere gedachten- en
argumentatielijnen gevolgd worden, is een vaardigheid die voor vrijwel
elke academische functie van groot belang is. Daarom kan naast het
bacheloronderzoeksproject (BOP), de bachelorscriptie gezien worden als
het visitekaartje van elke afgestudeerde: niet zozeer de inhoud maar het
bewijs van vaardigheid zelf zal buiten de academische setting zwaar
gewogen worden.

Keuze van het scriptieonderwerp
Het is belangrijk dat een student het onderwerp van de scriptie zelf
bepaalt. Dit is niet altijd eenvoudig. Wat kan helpen, is op de
Canvas-pagina Bachelorscriptie onder ‘Contacts’ te kijken welke
onderwerpen door docenten worden voorgesteld.

Bijeenkomst scripties
In het najaar wordt er een bijeenkomst gehouden waarin de procedure rond
het vinden van een begeleider, het zoeken van een onderwerp en het
formuleren van een onderzoeksvraagstelling aan de orde komen. Bij de
bijeenkomst zijn docenten aanwezig met wie afspraken gemaakt kunnen
worden over de start van de scriptie.

Startdatum en einddatum cursus
Hoewel het schrijven van een scriptie niet te vergelijken is met het
volgen van hoorcolleges en het maken van een tentamen, is de
bachelorscriptie wel degelijk een cursus. Dat betekent dat er een
duidelijk begin- en eindpunt bestaat. De uiterlijke startdatum van de
scriptie is 1 Februari 2018. Dit betekent dat er voor die datum zowel
een onderwerp vastgesteld moet zijn en een begeleidend docent moet zijn
gevonden. Natuurlijk is het mogelijk om eerder met de scriptie te
beginnen. Via Canvas kan de actuele beschikbaarheid van docenten
geraadpleegd worden. De einddatum voor de bachelorscriptie is 31 Mei
2018. Dit betekent dat de definitieve versie van de scriptie dan
ingeleverd moet zijn. Dit gebeurt bij de begeleider. Voor scripties die
na deze datum worden ingeleverd vervalt de herkansingsmogelijkheid.
Minstens twee weken voor de definitieve inleverdatum is er de
mogelijkheid om een eerste versie van de scriptie bij de docent in te
leveren. De feedback hierop kan dan gebruikt worden om aanpassingen te
maken voor de eindversie.*

Scriptiecontract
Zodra het onderwerp van de scriptie is vastgesteld en een begeleider is
gevonden, dient de student samen met de begeleider het scriptiecontract
in te vullen en te ondertekenen. In het scriptiecontract staat
aangegeven hoeveel tussenversies ingeleverd mogen worden en wat de
einddatum is. Ook staan in het contract de nakijktermijnen vermeld. Het
scriptiecontract staat als document op de Canvaspagina van de
bachelorscriptie.

Teaching Methods

De scriptie is een individuele opdracht waarbij de student zelfstandig,
maar onder supervisie van een staflid, werkt.

Method of Assessment

Beoordeling
De scriptie wordt met behulp van het scoreformulier beoordeeld door de
begeleider van de scriptie. Als de scriptie aan inhoudelijke
kwaliteitseisen voldoet stuurt de begeleider de scriptie door naar de
scriptiecoördinator die de scriptie vervolgens naar een tweede
beoordelaar stuurt. Deze geeft een cijfer in een range van 1 punt (dus
bv tussen 7.5 en 8.5). Indien het cijfer van de begeleider binnen deze
range valt, geldt het eindcijfer van de begeleider. Indien dit niet het
geval is, volgt overleg tussen begeleider en tweede beoordelaar. In het
uiterste geval wordt een derde beoordelaar aangewezen. In goed overleg
volgt vervolgens het eindcijfer. De procesgang telt voor 30% mee in de
eindbeoordeling, de scriptie zelf 70%. Wel moet de scriptie zelf met een
voldoende worden beoordeeld voor een voldoende als eindcijfer! De eerste
beoordelaar geeft het eind¬cijfer door aan de student en de
scriptiecoördinator, die voor de verdere afhandeling zorgt.

Bij wijze van uitzondering kan ook na januari nog gestart worden met de
scriptie maar dan ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een
docent volledig bij je zelf. Bedenk goed dat veel docenten dan al hun
maximale aantal scriptiestudenten bereikt hebben en geen ruimte meer
hebben voor begeleiding. Als dit toch lukt dan dienen concrete data in
het scriptiecontract vermeld te worden waar jij en je begeleider het
over eens zijn. Ook ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een
tweede beoordelaar bij jezelf en de eerste begeleider. Bij het later
inleveren dan 31 mei is de student ook zelf verantwoordelijk voor het
inleveren van het cijfer bij het studiesecretariaat

Herkansing
Als de scriptie met een onvoldoende beoordeeld is heeft de student het
recht om aanpassingen te maken en de scriptie nog een keer in te
leveren. De uiterste inleverdatum hiervoor is 30 juni 2018. Dezelfde
beoordelaars zullen deze versie vervolgens beoordelen. Indien de
beoordeling wederom onvoldoende is, wordt een onvoldoende resultaat
geregistreerd. De student zal in dat geval in het volgende studiejaar
een nieuwe scriptie bij een andere scriptiebegeleider moeten schrijven.

Eisen aan de scriptie
De scriptie bestaat uit maximaal 30 pagina’s (regelafstand 1 – 1.5,
lettergrootte 12). Een indicatie voor het aantal relevante kernartikelen
dat gebruikt mag worden voor het schrijven van een scriptie ligt op 10.
Dit is slechts een indicatie en het is zo dat met 10 kernartikelen de
referentielijst ook slechts uit die kernartikelen bestaan. Er zal altijd
in de inleiding en evt. de discussie naar meer artikelen verwezen
worden. De scriptie mag in het Nederlands of het Engels geschreven
worden. De scriptie dient een vaste voorpagina te hebben, deze is op
Canvas te vinden. Bovendien dient elke scriptie een correcte
inhoudsopgave, samenvatting en literatuurlijst te bevatten. Bij het
ontbreken van een van deze onderdelen zal er geen inhoudelijke
beoordeling plaatsvinden.

Additional Information

Dit is de beschrijving voor de bachelorscriptie Bewegingswetenschappen
2017-2018.
De coordinator van de bachelorscriptie is Dr. Annick Ledebt.

General Information

Course Code B_SCRIPTIE
Credits 6 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A. Ledebt
Examiner dr. A. Ledebt
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself