Sensorimotor Coordination

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student is bekend met het soort vragen dat in het onderzoek naar
sensomotorische coördinatie wordt onderzocht. De student heeft basale
kennis van de neurofysiologische en psychologische aspecten van
bewegingscoördinatie, in het bijzonder in relatie tot de sensomotoriek.
De student is bekend met enkele belangrijke theoretische benaderingen,
experimentele bevindingen en praktische toepassingen.

Course Content

Bij bewegen staan we zelden stil. We lopen, fietsen, spreken, schrijven,
vangen, springen, slaan en schoppen alsof het niets is. Toch gaat het
hier, als je er even over nadenkt, om vrij opzienbarende prestaties. Het
menselijk lichaam telt meer dan 600 spieren en meer dan 100 gewrichten:
daar kunnen heel wat bewegingen mee gemaakt worden, maar hoe maken we
juist die ene, gewenste beweging? Dankzij het zenuwstelsel zijn onze
bewegingen in de regel goed gestuurd en gecoördineerd, tenzij we te veel
hebben gedronken of lijden aan een ziekte die de motoriek ondermijnt. De
vraag die in deze cursus centraal staat is hoe de sturing en coördinatie
van bewegingen tot stand komen, en welke rol onze sensorische systemen
daarbij spelen. De cursus biedt een brede en gevarieerde inleiding in
dit veelzijdige onderzoeksterrein. Naast een algemene introductie in de
centrale thema's, wordt met name aandacht besteed aan de
neurofysiologische en psychologische achtergronden van
bewegingscoördinatie. Hierbij komt ook de relatie tussen waarnemen en
bewegen ruimschoots aan bod. De stof wordt geïllustreerd aan de hand van
concrete voorbeelden van zowel alledaagse situaties als bepaalde
ziektebeelden.

Teaching Methods

28 uur/ 14 hoorcolleges
2 uur/ 1 vragenuurtje
2 uur/ 1 practicum
4 uur/ 2 werkcolleges
20 uur/ verslag schrijven
4 uur/ voorbereiding practicum en werkcolleges
10 uur/ 5 web-labs (incl. voorbereiding)
95 uur/zelfstudie (incl. college- en tentamenvoorbereiding)
3 uur / tentamen

De contacturen bestaan uit 14 hoorcolleges, 1 practicum, 2 werkcolleges
en een vragenuurtje.

De hoorcolleges hebben tot doel de stof in de te bestuderen literatuur
nader toe te lichten en met o.a. voorbeelden en opdrachtjes tot leven te
brengen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, maar de
inhoud van de colleges maakt wel deel uit van de tentamenstof. Tijdens
het practicum zullen een aantal coördinatiefenomenen aan den lijve
worden ondervonden, en aan de hand van opdrachten worden bestudeerd.
Naar aanleiding van dit practicum schrijft iedere student een verslag.
Tijdens de werkcolleges worden een aantal onderwerpen uit de collegestof
nader besproken. Het practicum en de werkcolleges worden uitgevoerd in
groepjes van 15-20 studenten. Daarnaast wordt de student regelmatig
uitgenodigd tot zelfwerkzaamheid aan de hand web-labs. Hierbij worden
opdrachten uitgevoerd via Canvas. Deze opdrachten worden niet
behandeld tijdens de colleges. Sommige web-labs fungeren primair als een
toets van de beheersing van de gedoceerde stof, terwijl in andere web-
labs deze stof verder wordt uitgediept. Iedere web-lab is gedurende
ongeveer 1 week beschikbaar.
Het practicum, de werkcolleges, de web-labs, en het schrijven van het
verslag zijn verplichte cursusonderdelen.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met ja/nee-vragen. Het eindcijfer wordt voor 85%
bepaald door de score op dit tentamen en voor 15% door het cijfer voor
het verslag. Tevens dient het cijfer voor het verslag minimaal een 4 te
zijn. Daarnaast zijn uitvoering van de web-labs en actieve deelname aan
het practicum en de werkcolleges een voorwaarde om de cursus te kunnen
afronden.

Literature

Verplichte literatuur:
- J. Tresilian (2012). Sensorimotor control & learning. An introduction
to the behavioral neuroscience of action. Palgrave Macmillan: H1 t/m 4,
§5.3, §7.1-2, §8.1, H9, H11, H12. Nadere specificatie van verplichte
paragrafen wordt aangegeven in de cursushandleiding.
- Collegedictaat

Geadviseerde literatuur:
- Uit bovengenoemd boek van J. Tresilian: §5.4.2-3, §6.3, §7.3-5 (i.h.b.
§7.5.4).

Additional Information

De formateisen en deadline voor het werkstuk worden via Canvas
bekend gemaakt.

Custom Course Registration

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

General Information

Course Code B_SENSOCOR
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator prof. dr. A.M.L. Kappers
Examiner dr. C.E. Peper
Teaching Staff dr. K. van der Kooij
dr. C.E. Peper

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: