Simulation Models of Skeletal Systems

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De student heeft kennis van de basisconcepten van de mechanica van
onvervormbare lichamen in het platte vlak. De student heeft kennis van
methoden om differentiaalvergelijkingen te simuleren. De student is in
staat om de bewegingsvergelijkingen op te stellen voor (een deel van)
het menselijk lichaam, gemodelleerd als een stangenstelsel in het
platte vlak dat wordt aangedreven door spierkrachten en uitwendige
krachten. De student is in staat om het gedrag van dergelijke modellen
te simuleren, gebruikmakend van Matlab. De student is in staat om
eenvoudige vragen over het gedrag van het skeletsysteem te analyseren
met deze methoden.

Course Content

Vragen over de relatie tussen structuur en functie van het spier-
skeletsysteem, en over de sturing van dat systeem, worden in veel
gevallen onderzocht op basis van een combinatie van experimenten en
modelvorming/simulatie. In deze cursus maken studenten kennis met
basismethoden voor het modelleren en simuleren van de mechanica van het
skeletsysteem. Deze methoden stellen de student in staat om te
berekenen hoe het systeem zal bewegen, gegeven de uitwendige krachten
en de actuator krachten.

Teaching Methods

Inleidende hoorcolleges over de dynamica van onvervormbare lichamen in
het platte vlak, individueel uitwerken van practicumopdrachten, deels
op papier, deels gebruikmakend van Matlab, miniproject.

Method of Assessment

Tussentoets, werkstuk en presentatie over miniproject,
computerpracticumverslagen; deelname aan het afsluitende miniproject is
alleen mogelijk indien aan de eisen voor de tussentoets (zie Canvas) is
voldaan.

Literature

Syllabus (interne publicatie).

Additional Information

Het wordt dringend aanbevolen om deze cursus te combineren met cursus:
Dynamica van lineaire systemen.

Custom Course Registration

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats door de docent.

General Information

Course Code B_SIMSKELET
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. A.J. van Soest
Examiner dr. A.J. van Soest
Teaching Staff dr. A.J. van Soest

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Computer lab*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.