Practical Internship PMT

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennismaken met een instelling in de geestelijke gezondheidszorg,
inzicht verwerven in de manier waarop bewegingswetenschappelijke kennis
kan worden toegepast in de psychomotorische therapie, en klinische
vaardigheden als psychomotorisch therapeut verwerven, waarmee de student
zich kan profileren op de arbeidsmarkt.

Subdoelen:
§ Kennismaken met een specifieke GGZ instelling
§ Kennismaken met een of meerdere doelgroepen voor PMT
§ Kennismaken met PMT-werkwijzen
§ Inzicht verwerven in de toepassing van
bewegingswetenschappelijke, psychologische en psychiatrische kennis in
de PMT
§ Vaardigheden verwerven in diagnosticeren, behandelen, evalueren
en rapporteren binnen PMT

Course Content

De student participeert in de uitvoering van psychomotorische therapie
in de klinische praktijk en krijgt daarbinnen diverse taken toebedeeld,
zoals:
- het toenemend zelfstandig cliëntgerichte werkzaamheden uitvoeren
- het deelnemen aan cliënt besprekingen en (multidisciplinair) overleg
- het schrijven van diagnostiek- en behandelverslagen.

Teaching Methods

benadert een GGZ-instelling en/of een psychomotorisch therapeut met het
verzoek een praktijkstage te mogen uitvoeren. Afhankelijk van de
instelling volgt er een schriftelijke of mondelinge
sollicitatieprocedure waarin de student zijn of haar motivering
verwoordt en de psychomotorisch therapeut informatie verstrekt over de
mogelijkheden en beperkingen van een eventuele stage in zijn of haar
instelling.
Vervolgens wordt door beide partijen beoordeeld of de praktijkstage kan
aanvangen. Wanneer men hierover tot overeenstemming kan komen wordt een
contract opgesteld, waarna de stage kan beginnen.
De stagiair(e) krijgt begeleiding door de praktijkbegeleider van de
instelling. Gedurende de stage kan de begeleider vanuit de faculteit een
werkbezoek afleggen, al of niet gekoppeld aan een beoordeling.
Ook neemt de student deel aan maandelijkse groepssupervisie
bijeenkomsten op de faculteit, waar hij of zij actief rapporteert over
vorderingen in het leerproces tot therapeut.

Method of Assessment

De student heeft geparticipeerd in minimaal zes supervisiebijeenkomsten
gedurende de stage.
Het functioneren tijdens de praktijkstage wordt beoordeeld door de
praktijkbegeleider van de instelling, aan de hand van de in het contract
geformuleerde doelen. Daarnaast schrijft de student een eindverslag dat
beoordeeld wordt door de begeleidende docent van de VU.
Het eindcijfer wordt voor 60% bepaald door het functioneren tijdens de
stage en voor 40% door het stageverslag, waarbij beide onderdelen in
ieder geval met een voldoende moeten zijn afgesloten.

Entry Requirements

Voordat men aan de praktijkstage begint dienen de overige onderdelen van
de Minor Psychomotorische Therapie minimaal met een voldoende te zijn
afgerond. indien een student eerder aan de praktijkstage wil beginnen,
dient hij/zij daarvoor een verzoek in te dienen bij de coördinator van
de minor PMT.

Literature

Verplicht:
- De stof zoals behandeld in de cursus Syllabus Theoretische
achtergronden van PMT
- documentatie van de betreffende instelling m.b.t. cliëntpopulatie,
behandelvisie, werkwijze en organisatie

Geadviseerd:
• Lange, J. de & Bosscher, R.J. (red.) (2005). Psychomotorische
therapie in de praktijk. Nijmegen: Cure & Care Publishers [ISBN
9076754497];
• Lange, J. de (red.) (2005). Een vak apart. Artikelen over
psychomotorische therapie. Utrecht, ’t Web [ISBN 9073218128] (ook
rechtstreek te bestellen via www.hetweb.nl );
• Emck, C., Hammink, M.N. & Bosscher, R.J.) (2007). PsyMot.
Psychomotorische diagnostiek en indicatiestelling voor kinderen van 6-12
jaar. Utrecht, ’t Web. [ISBN 9789073218130] (ook rechtstreeks te
bestellen via www.hetweb.nl ).
• Lange, J. de (2010). Psychomotorische therapie. Lichaams en
bewegingsgeorienteerde interventies in de GGZ. Amsterdam: Boom. ISBN
9789461050373

Target Audience

De praktijkstage PMT is een onderdeel van de minor PMT en als zodanig
alleen toegankelijk voor studenten die deze minor volgen.

Additional Information

In de praktijk stellen instellingen vaak de voorwaarde dat de student
een langere periode aanwezig is. In dat geval zal de student moeten
overwegen of hij/zij extra tijd kan investeren. Vaak kan een
praktijkstage ook in deeltijd worden gedaan. Het voordeel daarvan is dat
men therapieprocessen over een langere tijd kan volgen.

De praktijkstage is het laatste onderdeel van de Minor PMT in de
bachelor bewegingswetenschappen, die erkend is door de Nederlandse
vereniging voor Psychomotorische therapie en als zodanig toegang biedt
tot de arbeidsmarkt.

General Information

Course Code B_STAGEPMT
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. C. Emck
Examiner dr. C. Emck
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Practical training