Rocks & Minerals

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het leren determineren van mineralen, en sedimentaire en kristallijne
gesteenten, alsmede het ontwikkelen van vaardigheden in geologisch en
geomorfologisch karteren.

Course Content

De cursus bestaat uit vier onderdelen:
• Mineralen: Macroscopische identificatie van de belangrijkste
gesteentevormende mineralen. Benodigdheden: loep (8-10x).
• Magmatische en metamorfe gesteenten: macroscopische identificatie en
klassificatie.
• Sedimentaire gesteenten: macroscopische identificatie en klassificatie
van siliciklastica, kalkstenen en evaporieten; principes van diagenese;
petrofysische eigenschappen;
• Driedaagse excursie Limburg/Ardennen, gevolgd door vijfdaags
veldpracticum Ardennen. Leren waarnemen aan de ontsluiting en
schriftelijke vastlegging van de waarnemingen. Herkennen van geologische
en geomorfologische structuren in het veld. Omgaan met kaarten en
geologisch kompas; bestuderen van gesteentetypen en opeenvolgingen in de
ontsluiting. Verwerken van ontsluitingsgegevens op topografische
kaarten. Leggen van verbanden tussen de verzamelde gegevens door het
maken van een geologische en geomorfologische kaart, een geologisch
profiel en een stratigrafische kolom. De driedaagse veldexcursie gaat
hieraan vooraf en dient als eerste introductie in de
aardwetenschappelijke werkelijkheid, met zijn verschillende ruimte- en
tijdsschalen en, specifiek, als inleiding tot het
veldpracticum. Benodigdheden: Loupe, geologisch kompas, geologenhamer,
veiligheidshesje.

Teaching Methods

Elke cursusbijeenkomst begint met een hoorcollege over de te behandelen
theorie, die aansluitend in een practicum aan de hand van
gesteentemonsters wordt geoefend. In de tweede helft van de cursus is de
driedaagse excursie naar Limburg en de Belgische Ardennen ingelast,
direct gevolgd door het veldpracticum Ardennen van vijf dagen. Over dit
veldwerk krijgen studenten afzonderlijke mondelinge en schriftelijke
informatie. Zelfstudie-middagen aan het einde van de cursus geven de
mogelijkheid de behandelde stof te oefenen en/of in te halen, indien
noodzakelijk.

Het veldpracticum legt ook een verbinding met de cursus Algemene
Vaardigheden (ALVA). In de ALVA-cursus krijgt de student de opdracht tot
een eigen onderzoek naar het verband tussen de geomorfologie (de
landvormen) en de onderliggende geologische structuren van het gebied
waarin het veldpracticum wordt uitgevoerd. Dat onderzoek is gebaseerd op
de geologische en de geomorfologische kaarten die de studenten tijdens
het veldpracticum samenstellen. Over dit onderzoek levert de student in
de cursus ALVA een schriftelijk verslag en een mondelinge presentatie.

Method of Assessment

Tentamen over praktische en theoretische kennis (67%, helft
theorie,helft praktijk). Schriftelijke verslaglegging veldpracticum
(33%).

Literature

Grotzinger and Jordan, Understanding Earth, 7th Edition (2014) [Dit boek
wordt ook voor de cursus Systeem Aarde gebruikt].
Syllabi en handouts zijn deels in het Engels en dekken de behandelde
stof.

Target Audience

Eerstejaars BSc studenten Aardwetenschappen

Additional Information

Docenten van de cursus zijn:
Prof. dr. W. van Westrenen
Dr. R. Kaandorp
Dr. J.M. Koornneef
Dr. F.M. Brouwer

Kosten: Voor studenten die niet het reguliere BSc Aardwetenschappen-
programma volgen is er geen subsidie beschikbaar. Zij dienen de kosten
van de excursie en het Ardennen-veldpracticum zelf te betalen.

General Information

Course Code AB_450010
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. R.J.G. Kaandorp
Examiner dr. R.J.G. Kaandorp
Teaching Staff dr. R.J.G. Kaandorp
prof. dr. W. van Westrenen
dr. F.M. Brouwer
dr. J.M. Koornneef

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Fieldwork, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: