Introduction Journalism Studies

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

1. De student kent de belangrijke discussies en thema’s binnen de media-
en journalistiekwetenschap.
2. De student herkent de systematiek achter de verschillende
disciplinaire invalshoeken binnen de media- en journalistiekwetenschap.
3. De student kan onderscheid maken tussen de drie invalshoeken van
waaruit media en journalistiek bestudeerd worden: productie, inhoud en
gebruik.
4. De student ontwikkelt een gevoeligheid voor ethische vraagstukken
binnen de media- en journalistiekwetenschap.
5. De student kan theoretische concepten kritisch en creatief toepassen
in opdrachten.
6. De student ontdekt in welke thema’s binnen media- en
journalistiekwetenschap hij/zij zich verder wil verdiepen.

Course Content

WhatsApp, Snapchat, Facebook, Lubach Op Zondag, nepnieuws: het
medialandschap lijkt in razend tempo te veranderen. Maar hoe ingrijpend
zijn deze ontwikkelingen? In dit vak duiden we het huidige
medialandschap door de belangrijkste discussies en thema’s binnen media
en journalistiek wetenschappelijk te bestuderen.
Twee invalshoeken staan binnen dit vak centraal. Allereerst bekijken we
hoe de manier waarop belangrijke kwesties worden benaderd (de
disciplinaire invalshoek), bepaalt welke vragen we stellen over media en
journalistiek en welke antwoorden we krijgen. Neem het fenomeen
nepnieuws. Vanuit een tekst-wetenschappelijke invalshoek onderzoek je
bijvoorbeeld aan welke kenmerken (woordkeuze, narratieve structuur,
beeldmateriaal) je nepnieuws kunt herkennen, terwijl je vanuit de
communicatiewetenschap onderzoekt of lezers nepnieuws van echt nieuws
kunnen onderscheiden. Vanuit een cultural studies-benadering,
daarentegen, stel je de vraag in hoeverre mensen met (de dreiging van)
nepnieuws omgaan in hun dagelijks leven.
Ten tweede maken we onderscheid tussen de drie belangrijkste
invalshoeken van waaruit media en journalistiek bestudeerd worden:
productie, inhoud en gebruik. We beginnen in week 1 met een
overkoepelende vraag: wat verstaan we onder ‘media’ en ‘journalistiek’
en waarom zijn zij het bestuderen waard? Daarna staat inhoud centraal:
in week 2 kijken we naar (veranderende) genres en in week 3 naar
(nieuwe) vertelvormen. Vervolgens kijken we naar productie: hoe wordt
nieuws vandaag de dag geselecteerd en geproduceerd (week 4) en welke
ethische vraagstukken levert dat op (week 5)? Tot slot staat gebruik
centraal: in week 6 bekijken we hoe (veranderend) nieuwsgebruik wordt
onderzocht en in week 7 zetten we daar kritische vraagtekens bij. De
laatste week is gereserveerd voor de afronding van het vak.
Tijdens de wekelijkse hoorcolleges worden de kern-theorieën en
-concepten uit de literatuur besproken en toegelicht. De student past
deze vervolgens kritisch en creatief toe in de weekopdrachten. Deze
opdrachten worden tijdens de werkcolleges behandeld.

Teaching Methods

2 uur hoorcollege en 4 uur werkcollege per week.

Method of Assessment

Opdrachten, referaat, werkstuk en participatie. Elke week is er een
weekopdracht (in wisselende tweetallen) die gezamenlijk 50% van het
eindcijfer beslaan. 10% van het cijfer betreft de betrokkenheid van de
student bij het vak (vragen stellen, initiatieven nemen etc.). Dit
betreft een individueel cijfer. Het houden van een referaat betreft 20%
van het eindcijfer en de overige 20% van het cijfer geldt het
individuele eindwerkstuk dat een portfolio is van de (bijgewerkte)
weekopdrachten. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden
afgerond.


Weekopdrachten; essay; presentatie.De presentatie betreft een referaat
betreft 20 % van het eindcijfer. De studenten bereiden dat in een
groepje voor samen met de docent (via een tutorial). Ze zijn die week
vrijgesteld van de weekopdracht. (groepsopdracht met o.a. peer review)

Target Audience

Eerstejaars BA-studenten CIW, die de track 'Journalistiek' doen.

General Information

Course Code L_AABACIW114
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. I.C. Costera-Meijer
Examiner dr. T. Groot Kormelink
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: