Literary Analysis (blended learning)

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Inzicht verwerven in de grondslagen en methoden van een
structuralistische benadering van literaire teksten; een breed overzicht
krijgen van mogelijke leeswijzen en interpretatieve stromingen (kennis
en inzicht). Na afloop van de cursus kun je de structuur van verhalen,
gedichten en toneelstukken systematisch analyseren met behulp van het
aangereikte (structuralistische) instrumentarium (toepassen van kennis
en inzicht);
je kunt op basis van deze analyse een eerste aanzet geven tot een eigen
interpretatie van de tekst; je kunt je positie als interpreet
verantwoorden (oordeelsvorming en communicatie); je kunt de
interpretaties van anderen op waarde schatten (oordeelsvorming); je kunt
mondeling en schriftelijk verslag doen van je bevindingen
(communicatie).

Course Content

Het vak kent een methodische, theoretische en een creatieve component.
Tijdens de cursus leert de student zelf Nederlandse teksten te
analyseren aan de hand van hoofdstukken uit het handboek Literair
mechaniek en een reeks digitale oefenopdrachten bij de daarin
gepresenteerde stof. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
genre, grammatica, metrum, klankherhaling, strofische vormen,
stijlfiguren, beeldspraak, vertellen, gedachten en gesprekken, tijd,
ruimte, personages en motieven, drama en performance. Er is een online
module beschikbaar voor extra oefening in de analyse van poëzie. Aan de
hand van losse artikelen maakt de student zich de basisbeginselen van de
hermeneutiek en interpretatie eigen. Tot slot maakt elke student een
bewerking van een literaire tekst (een gedicht, een kort verhaal of een
korte dramatekst), door deze tekst te reciteren, op muziek te zetten, of
te verfilmen. Het resultaat wordt gepresenteerd aan het eind van de
periode. De cursus bereidt voor op een beroepspraktijk in het onderwijs
(hij is een noodzakelijk onderdeel om toegelaten te worden tot de
Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen voor wie CIW
studeert).

Teaching Methods

Twee plenaire hoorcolleges (aan het begin en eind van de cursus) en een
aantal online modules voor zelfstudie. Gedurende de hele module bestaat
de mogelijkheid om de docent per e-mail of chat vragen te stellen over
de stof (op vooraf bepaalde tijdstippen).

Method of Assessment

Wekelijkse online toetsen na afronding van een deelmodule (samen 40%);
een werkstuk waarin de theorie en de analyse op elkaar worden betrokken
(50%); een creatieve bewerking van een literaire tekst incl. presentatie
(10%). Voor de wekelijkse toetsen en de reflectieopdracht moet een
voldoende worden behaald om de cursus succesvol af te sluiten.

Entry Requirements

Geen.

Literature

Verplicht aanschaffen: Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair
Mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum,
Coutinho, 2013; Hans van Stralen, Denken over duiden. Inleiding in de
hermeneutiek. Garant 2012. Overige literatuur wordt via Canvas bekend
gemaakt.

Target Audience

Studenten CIW die de schoolvakminor Letterkunde volgen. Andere
belangstellenden zijn ook welkom.

Additional Information

Deze module maakt deel uit van de schoolvakminor. Deze cursus wordt in
zijn geheel aangeboden als ‘blended learning’ module. Dit houdt in dat
er een inleidend en een afsluitend college is, en desgewenst contact met
de docent per mail of chat. Daartussen bestaat de cursus uit zelfstudie
aan de hand van twee handboeken, een serie korte videoclips en
registraties van hoorcolleges, oefenopdrachten en quizzes.

Recommended background knowledge

Geen.

General Information

Course Code L_ALBAALG001
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. P.H. Moser
Examiner dr. P.H. Moser
Teaching Staff dr. P.H. Moser

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Practical
Target audiences

This course is also available as: