Communication and Interaction

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht: je bent je bewust van de principes van datagestuurd
onderzoek. Je bent je bewust van hoe gesprekken de sociale wereld van de
gespreksdeelnemers vormgeven, en je hebt inzicht in specifieke kenmerken
van (in)formele gesprekken. Je bent bekend met en begrijpt de
tools/concepten van conversatieanalyse.
Toepassing van kennis en inzicht: je kunt een interactie transcriberen
volgens de principes van
Conversatie Analyse (CA). Je kunt informele en formele gesprekken
systematisch analyseren en je kunt je analysevaardigheden inzetten voor
de analyse en beoordeling van gesprekken.
Oordeelvorming: je kunt data op ethisch verantwoorde manier verzamelen.

Course Content

Het college Communicatie en Interactie vormt samen met het er op
volgende college Interactie in Organisaties een onderdeel van de
leerlijn binnen CIW die zich richt op het ontwikkelen van kennis over
(gesproken) sociale interactie: wat doen mensen in gesprekken, hoe doen
ze dat, met welke effecten, wat gaat er mis en hoe kan het anders of
beter?
Het college Interactie in Organisaties spitst zich daarbij toe op (het
analyseren van) gesprekken in organisaties. Je kunt met de opgedane
kennis problemen in gesprekken diagnosticeren en mensen adviseren of
alternatieven aangeven. In het college Communicatie en Interactie
beginnen we met het leren analyseren, met behulp van de Conversatie
Analyse als methode, van vooral eigen telefoongesprekken en face-to-face
gesprekken (deels eerder zelf opgenomen in Discourse Analyse) en enkele
gesprekken in organisaties. We kijken o.a. naar hoe mensen van beurt
wisselen, strijden om de beurt of ruimte scheppen om hun verhaal kwijt
te kunnen (beurtorganisatie). Daarnaast leer je hoe gespreksdeelnemers
hun handelingen op elkaar afstemmen en hun gesprek structureren, bv hoe
ze een ander proberen te verleiden om antwoord te geven (sequentie- en
actieorganisatie) en hoe ze elkaar bij verschillende gelegenheden
verhalen vertellen (story telling).
Kortom: je leert hoe gespreksdeelnemers door middel van gesprekken
sociale relaties tot stand brengen, bevestigen of veranderen. Daarmee
bereid je je alvast voor op colleges uit jaar 3, maar ook op de
beroepspraktijk waarin het er vooral over gaat hoe je advies kunt geven
over allerlei gesprekken die voorkomen in organisaties
(arts-patiƫntgesprekken, 112-gesprekken, baliegesprekken,
sollicitatiegesprekken, nieuwsinterviews).

Teaching Methods

Hoorcollege, werkcollege en toepassingscollege (elk 1 bijeenkomst van 2
uur per week). Bij werk- en toepassingscolleges is aanwezigheid
verplicht (minimaal 80% van de bijeenkomsten).

Method of Assessment

Tentamen, dossier met tussenopdrachten, dagboek met observaties over
sociale interacties uit het dagelijks leven om je heen.

1) Opnemen van gesprekken, transcriberen (15%)
2) Twee dagboekopdrachten (5% per opdracht = 10% totaal)
3) Selecteren en analyseren van verhaal
4) Tentamen (20% take-home vraag + 55% tentamen, samen 75%)

Onderdeel 1) moet voldoende zijn en tentamen (55%) moet voldoende zijn
om een voldoende eindcijfer te kunnen behalen voor dit vak.

Entry Requirements

Discourse analyse inclusief Workshop Transana of vergelijkbare kennis
van transcriptie. Voor premasterstudenten in ieder geval workshop
Transana.

Literature

Artikelen (wordt via Canvas bekend gemaakt).

Target Audience

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen en
premasterstudenten CIW.

Additional Information

Aanwezigheid op werkcolleges en toepassingscolleges verplicht;
aanwezigheid op hoorcollege sterk aanbevolen. Bij 1x afwezigheid
werkcollege of toepassingscollege: extra opdracht; bij meerdere keren
afwezig bij ofwel werk- ofwel toepassingscollege: vak overdoen.
Communicatie en interactie is voorkennisvak voor Interactie in
Organisaties; Deze module geldt als voorkenniseis voor de
derdejaarsmodule Gespreksadvies versus Gesprekspraktijk van de
afstudeerrichting Communicatie in Organisaties.

General Information

Course Code L_NCBACIW212
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator drs. M.C.G. Schasfoort
Examiner drs. M.C.G. Schasfoort
Teaching Staff drs. M.C.G. Schasfoort
dr. J.M.W.J. Lamerichs

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: