Literature as a Weapon 1150-1720

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In deze module verkrijgen de studenten kennis van een representatief
corpus teksten uit de Nederlandse literatuur van de Middeleeuwen tot de
vroege 18de eeuw, van de kenmerken van de literatuur uit deze periode,
de hoofdlijnen van de (cultuur)historische verbanden waarin de teksten
geplaatst en begrepen moeten worden (kennis en inzicht). Verder
verdiepen zij zich in de hoofdlijnen van het literair-historische
onderzoek uit deze periode en de veranderingen die zich daarbij hebben
voorgedaan: met deze kennis kunnen zij studies beoordelen op hun merites
(oordeelsvorming). Verder doen zij een individueel onderzoek naar een
specifieke tekst en krijgen zo inzicht in de rol en maatschappelijke
betekenis van literatuur in deze periode (toepassing kennis en inzicht).
Daarbij maken zij kennis met het zoekapparaat; verwerven basale kennis
van middeleeuwse en zeventiende-eeuwse taal en doen zij schriftelijk en
mondeling verslag van hun eigen onderzoek (communicatie en
leervaardigheden).

Course Content

Dit is het eerste van een drietal colleges waarin de Nederlandstalige
literatuur systematisch en chronologisch wordt behandeld. De reeds in
het eerste jaar opgedane brede kennis wordt zo verdiept en toegespitst.
In dit eerste college, dat de periode 1150-1720 bestrijkt, worden de
Middeleeuwen, rederijkerstijd, renaissance en het classicisme behandeld
aan de hand van een syllabus en een keuze aan teksten. Uit de
Middeleeuwen komen onder meer de heldenepiek, (on)hoofse en religieuze
lyriek en het genre van de Arthurroman aan bod. De rederijkerij is een
cultureel wapen in de handen van met name de stedelijke burgerij. Vanaf
1550 begint de renaissance, auteurs gaan zich richten naar (meestal aan
de oudheid ontleende) voorschriften, voorbeelden en theorieën.
Tegelijkertijd vinden er belangrijke ontwikkelingen plaats in de
politieke en religieuze situatie in de Nederlanden, die leiden tot de
vorming van de Republiek. In de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, groeit
ons land uit tot een wereldmacht. Bij de behandeling van de teksten ligt
de nadruk, behalve op de literaire ontwikkelingen, ook steeds op de
maatschappelijke rol die teksten in de samenleving hebben vervuld, van
statusverhoging tot politiek wapen, en van vermaak tot emancipatoire
kracht. In het practicum doet elke student een individueel onderzoek
naar één gedicht, door de bronnen en herkomst te onderzoeken, door de
tekst te analyseren en becommentariëren met behulp van het bestaande
onderzoeksapparaat, en door de tekst te voorzien van literair-historisch
en/of cultuurhistorisch commentaar.

Teaching Methods

Hoor- en werkcolleges, practicum, totaal 6 uur per week:
- 2 uur hoorcollege: kaders (aansluiting bij bestaande kennis), grote
lijnen;
- 2 uur werkcollege met teksten op tafel (aansluiting bij analyse),
leesvaardigheid;
- 2 uur practicum, begeleid een werkstuk maken als onderzoekstraining en
als oefening van de academische vaardigheden (bronnengebruik,
vraagstelling, onderzoek doen, wetenschappelijk schrijven, presenteren).

Method of Assessment

Individueel werkstuk (getrapte analyse, bespreking en contextualisering
van een gedicht, plus een mondelinge presentatie) (40%); schriftelijk
tentamen (60%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn om het vak te
kunnen afronden.

Literature

Syllabus overzichten, tekstfragmenten en opgaven. Daarnaast een
leeslijst met teksten, die bekend zal worden gemaakt via de
studiehandleiding (Canvas). Het leerboek voor de oudere fasen van het
Nederlands is: M.A. Mooijaart en M.J. van der Wal, Nederlands van
Middeleeuwen tot Gouden Eeuw (Nijmegen, 2008).

Target Audience

2e jaars bachelor Literatuur en samenleving: Nederlands.

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het tweede studiejaar van de studie
Literatuur en samenleving: Nederlands. De student mag - mits vooraf
gemeld en met een geldige reden - twee colleges missen. Bij drie gemiste
colleges is er een extra opdracht, bij vier gemiste colleges is het vak
niet gehaald.

Recommended background knowledge

Het is aanbevolen de eerstejaarscursus Nederlandse literatuur in
perspectief: van epos tot essay eerst te volgen of de stof van die
cursus zelfstandig te bestuderen.

General Information

Course Code L_NABALES202
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examiner prof. dr. J.M. Koppenol
Teaching Staff prof. dr. J.M. Koppenol
dr. J.F. van der Meulen

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: