Descriptive and Inferential Statistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus is onderdeel van de Academische Kern, en heeft tot doel alle
1e jaars bachelorstudenten van de verschillende
sociaal-wetenschappelijke opleidingen van de Faculteit Sociale
Wetenschapppen (FSW) de noodzakelijke basisbeginselen aan te leren van
beschrijvende en inferentiële statistiek. Na afronding van deze cursus
zullen de studenten in hun eigen opleiding hun begrip van en
vaardigheden in statistiek verder ontwikkelen en verdiepen.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht: Na afloop van deze cursus heeft de student(e) kennis
van en inzicht in:
(1) de elementaire methoden en technieken van beschrijvende en
inferentiële statistiek.

Toepassing: Na afloop van deze cursus is de student(e) in staat om:
(2) elementaire beschrijvende statistische technieken te onderscheiden,
uit te voeren en te interpreteren;
(3) een elementaire causale analyse uit te voeren en te interpreteren;
(4) elementaire inferentiële statistische technieken voor het schatten
en toetsen van statistische hypothesen te onderscheiden, uit te voeren
en te interpreteren;
(5) de genoemde analysetechnieken uit te voeren in SPSS;
(6) een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen.

Course Content

Deze cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden
om verzamelde kwantitatieve gegevens te beschrijven. Daarnaast biedt het
vak een overzicht van technieken om verzamelde gegevens te analyseren en
hypothesen te toetsen. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen
zijn: beschrijvende univariate statistiek, beschrijvende multivariate
statistiek, het opstellen en ‘lezen’ van tabellen, kansverdelingen, het
toetsen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen,
univariate en multivariate regressie, en betrouwbaarheidsanalyse.
Tijdens practica SPSS worden de genoemde analysetechnieken toegepast.
Ook bij het kunnen ‘lezen’ van tabellen wordt kort stilgestaan.

Teaching Methods

Hoorcolleges en practica.

Method of Assessment

Deeltoetsen en een afsluitend tentamen.
Let op: de deeltoetsen kunnen niet worden herkanst. De herkansing is een
tentamen en bevat onderdelen (in de juiste verhouding) van het
afsluitend tentamen en de deeltoetsen.

Literature

Agresti, Alan & Christine Franklin. Statistics: the Art and Science of
Learning from Data (3e editie).
Hoofdstuk over betrouwbaarheidsanalyse (Gerhard van de Bunt). Dit
hoofdstuk zal in PDF-vorm op CANVAS.

• Ook mogelijk: Bunt, Gerhard van de (compiler). Descriptive and
Inferential Statistics in the Social Sciences (2012). Pearson Custom
Publishing.
Dit boek is inhoudelijk hetzelfde als het boek van Agresti & Franklin.
Het enige verschil is dat de omslag er anders uitziet en dat het
hoofdstuk
over betrouwbaarheidsanalyse (van Van de Bunt) in dit boek is opgenomen,
dus het maakt niet uit welk van de twee boeken je aanschaft.

Aanbevolen:
• Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). Het is altijd mogelijk SPSS in de
practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt
vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken.

Target Audience

1e jaars bachelorstudenten van alle FSW-opleidingen

Additional Information

De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het gebruik
van SPSS.

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in Canvas in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak en het tentamen.

Recommended background knowledge

Afronding van "Methodologie van Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek".

General Information

Course Code S_BIS
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. J.C. Muis
Examiner dr. J.C. Muis
Teaching Staff dr. J.C. Muis

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical