Bachelor's Tutorial in Anthropology

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht - De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende werkvelden waarbinnen antropologen werkzaam zijn.

Toepassing – De student(e) is in staat om:
(2) een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren en een analyse
te maken van een concreet maatschappelijk vraagstuk op basis van
onderzoeksliteratuur en/of zelf verzamelde empirische data.

Oordeelsvorming – De student(e) geeft blijk van:
(3) nieuwsgierigheid naar de complexiteit van maatschappelijke
vraagstukken rond (culturele) diversiteit en verandering;
(4) een academische houding, dat wil zeggen de bereidheid aannames en
theorieën te toetsen;
(5) het vermogen te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van
wetenschappelijke theorieën en wetenschappelijk onderzoek, met nadruk op
antropologische theorieën en etnografisch onderzoek;
(6) intellectuele integriteit.

Communicatie – De student(e) bezit
(7) de vaardigheid om onderzoeksresultaten op een toegankelijke wijze te
presenteren, zowel mondeling als schriftelijk, aan vakgenoten en aan een
breder publiek.

Leervaardigheden – De student bezit de competenties om:
(8) met anderen samen te werken naar een gemeenschappelijk doel.

Course Content

In een serie opdrachten met oplopende moeilijkheidsgraad oefenen
studenten in het bestuderen en analyseren van wetenschappelijke teksten,
zoals het herkennen van probleemstelling, onderzoeksmethode en
argumentatie. Ook raken studenten dankzij deze oefeningen bekend met
antropologische concepten om sociale fenomenen te analyseren en duiden.
Ze gebruiken deze oefeningen ter voorbereiding op het schrijven van een
parafrase en houden een mondelinge presentatie over een van de teksten.
Tevens leren studenten systematische manieren om wetenschappelijke
literatuur te zoeken in de UBVU en leren zij wat de correcte vorm is om
naar bronnen te verwijzen. Bovendien wordt geoefend in de
onderzoeksmethode van het observeren. In het tweede gedeelte werken
studenten aan het schrijven van een essay. Studenten werken regelmatig
samen tijdens de vier bijeenkomsten per week, zodat zij hun jaargenoten
goed leren kennen.

Teaching Methods

Werkcolleges.

Method of Assessment

Diverse kleinere opdrachten (10%), mondelinge presentatie (10%),
parafrase (25%), peer review geven bij opdrachten en presentaties van
medestudenten (5%) , observatieopdracht (10%) essay (40%). Alle
onderdelen dienen voldoende te zijn. Aanwezigheid in tenminste 90% van
de zittingen is verplicht. Tevens moeten studenten voldaan hebben aan de
toets Informatievaardigheden A en aan de Taaltoets Nederlands.

Literature

Spradley, J., & McCurdy, D.W. (2008).Conformity and conflict. Readings
to accompany Miller,Cultural Anthropology. Fourth edition. Boston, etc.:
Pearson.

Additionele literatuur wordt t.z.t. bekendgemaakt in de
cursushandleiding (zie CANVAS).

Target Audience

Eerstejaars bachelorstudenten Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie

Additional Information

Onderdeel van de Academische Kern en leerlijn Academische Vaardigheden

Custom Course Registration

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

General Information

Course Code S_BWGA
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. P.G.A. Versteeg
Examiner dr. P.G.A. Versteeg
Teaching Staff dr. P.G.A. Versteeg

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Study Group*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.