Practical 2: Advanced Qualitative Methods

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden. De
cursus is een vervolg op de eerstejaarscursussen "Methodologie van
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek" en "Methoden en Technieken van
Kwalitatief Onderzoek", en is gericht op het verdiepen en verbeteren van
kwalitatieve analysemethoden, met name (semi-)gestructureerde interviews
en participatieve observatie.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) kwalitatief georiënteerd onderzoek in termen van kennisopvatting,
type onderzoeksvragen en dataverzamelingsmethoden;
(2) de principes van ethische toetsing in sociaal-wetenschappelijk
onderzoek;

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(3) zelfstandig een kwalitatieve onderzoeksvraag bedenken binnen een
gegeven thema;
(4) zelfstandig (a) interviews en (b) observaties uitvoeren;
(5) zelfstandig de resultaten van de interviews en observaties op
correcte wijze te interpreteren;
(6) de onderzoeksresultaten relateren aan theoretische literatuur.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(7) een wetenschappelijke houding, dat wil zeggen de bereidheid aannames
en theorieën te toetsen;
(8) intellectuele integriteit, dat wil zeggen een eerlijke en
zorgvuldige omgang met wetenschappelijke kennis, onderzoeksresultaten,
belangen van opdrachtgevers, en informanten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(9) de vaardigheid om zelfstandig een (kort) onderzoeksverslag te
schrijven.
(10) mondelinge en presentatievaardigheden om sociologische theorieën en
bevindingen (van bestaand of eigen onderzoek) helder en zorgvuldig over
te brengen op een publiek van specialisten en niet-specialisten.

Course Content

Het uitgangspunt van dit vak is een deels zelf te ontwikkelen
(kwalitatieve) vraagstelling geinspireerd door de thematiek van het
parallel lopende onderwijsblok Identity, Diversity and Inclusion. In
deze cursus doorlopen studenten de complete onderzoekscyclus voor
kwalitatief onderzoek, met nadruk op de kwaliteit van de verzamelde
gegevens, de analyse, de methodische verantwoording en reflectie, en de
ontsluiting van het materiaal voor secundaire analyse.

Teaching Methods

Practicum en werkcolleges

Method of Assessment

Deelopdrachten en eindrapportage

Literature

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Target Audience

Tweedejaars studenten in de Bachelor Sociologie;
Let op: Studenten CAO in de Minor Sociologie volgen kiezen dit vak in
plaats van "Identity, Diversity and Inclusion".

Recommended background knowledge

Eerstejaarsvak ‘Methoden en Technieken van Kwalitatief onderzoek’ met
goed gevolg afgerond

General Information

Course Code S_OP2
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. P.G.S.M. Smets
Examiner dr. P.G.S.M. Smets
Teaching Staff dr. P.G.S.M. Smets
dr. J. Schuster

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group, Practical
Target audiences

This course is also available as: