Law for Business and Government

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Kennis en inzicht – De student heeft basale kennis van en inzicht in
(1) de grondslagen en structuur van het Nederlands recht;
(2) hoofdzaken van een aantal belangrijke rechtsgebieden, met aandacht
voor Europeesrechtelijke aspecten;
(3) juridische randvoorwaarden waaraan oplossingen voor bestuurlijke,
organisatorische en beleidsmatige vraagstukken moeten voldoen in de
Nederlandse democratische rechtstaat.

Toepassing - De student(e) is in staat om:
(4) wetgeving en jurisprudentie te raadplegen;
(5) eenvoudige juridische vraagstukken op het terrein van bestuur,
organisatie en beleid te analyseren.

Course Content

Het recht speelt een belangrijke rol binnen de overheid, de non-profit
sector en het bedrijfsleven. Voor overheidsinstanties zijn bijvoorbeeld
het staatsrecht en bestuursrecht relevant, terwijl voor non-profit
organisaties onder andere het subsidierecht en belastingrecht belangrijk
zijn. Particuliere bedrijven hebben bij hun activiteiten veelvuldig te
maken met rechtsgebieden als het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en
mededingingsrecht. En voor alle (semi)publieke en private organisaties
geldt dat deze zich bijvoorbeeld hebben te houden aan de regels van het
contractenrecht en strafrecht.

De cursus begint met een algemene introductie in de grondslagen en
structuur van het Nederlands recht. Daarbij worden enkele juridische
basisbegrippen behandeld. Aansluitend passeert een aantal rechtsgebieden
die voor studenten van een sociaal-wetenschappelijke opleiding relevant
zijn, de revue. Studenten zoeken de rechtsregels die daarbij aan de orde
komen, zoveel mogelijk zelf op in wetboeken en jurisprudentie. Zij
passen deze rechtsregels vervolgens toe bij het analyseren van
eenvoudige juridische vraagstukken.

Teaching Methods

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges waarvoor geen
aanwezigheidsverplichting geldt. Er zijn twee hoorcolleges (van elk 90
minuten) per week.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen

Literature

- Montfort, A.J.G.M. van (red.) e.a., Hoofdstukken recht voor
niet-juristen, Inleiding recht voor bedrijf en overheid, Boom juridisch,
Den Haag, 2017 (ISBN 978-94-6290-336-4)
- Een zelf te kiezen wettenbundel (meest recente studenteneditie;
wettenbundels van vorige studiejaren zijn niet bruikbaar voor het
tentamen)

Target Audience

Bachelorstudenten

General Information

Course Code S_ROB
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Social Sciences
Course Coordinator dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
Examiner dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
Teaching Staff dr. mr. A.J.G.M. van Montfort

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: