Architecture: A History

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Herkennen en dateren van de belangrijkste objecten uit de
geschiedenis van de architectuur;
2. Plaatsen van deze objecten binnen de stijlhistorische ontwikkelingen
en hun sociaal-culturele en
historische context;
3. Karakteriseren (kenmerken noemen) en onderling vergelijken van
stromingen, stijlen, gebouwen en opvattingen en het
leggen van verbanden daartussen;
4. Lezen van plattegronden, opstanden, doorsneden en axonometrieën;
kunnen toepassen van bouwkundige termen.

De student verwerft kennis en inzicht in de
architectuurgeschiedschrijving door middel van literatuuranalyse. De
student ontwikkelt door middel van kritische visuele analyse en
literatuurstudie het vermogen gebouwen in een bredere cultuurhistorische
context te plaatsen en is in staat de verworven vaardigheden op heldere
wijze schriftelijk te reproduceren.

Course Content

Geschiedenis wordt zowel chronologisch als diachroon bestudeerd aan de
hand van voor de architectuur en haar kennisgebied(en) relevante
thema's. Speciale aandacht wordt besteed aan veranderende interpretaties
rondom architectuur en aan actuele vraagstukken uit de onderzoeks- en
beroepspraktijk van de architectuurhistoricus die per definitie breed en
internationaal georiënteerd is.

Teaching Methods

Hoorcollege, werkcollege, excursie

Method of Assessment

Mondelinge presentatie en schriftelijk tentamen (100 %)

Afstemming van leerdoelen en toetsvormen:
Leerdoelen 1,2,3,4: presentatie en schriftelijk tentamen.

Entry Requirements

Als entree-eis voor dit vak geldt dat de eerstejaars vakken Visuele en
Materiele Cultuur I en II moeten zijn gevolgd. Dit geldt niet voor
minorstudenten en premasters Architectuurgeschiedenis en Heritage
Studies.

Literature

Als naslagwerk fungeert: Koos Bosma e.a., Bouwen in Nederland 600-2000,
Zwolle 2007. De overige literatuur wordt bij aanvang van het vak bekend
gemaakt en in de studiehandleiding toegelicht.

Target Audience

- 2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur,
afstudeerrichting Architectuur
- minorstudenten MKDA

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar MKDA: architectuur.
Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3e jaars modules MKDA
afstudeerrichting architectuur.

General Information

Course Code L_KBBAMKD201
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. F.H. Schmidt
Examiner dr. F.H. Schmidt
Teaching Staff M. Walda MA
dr. F.H. Schmidt

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Excursion
Target audiences

This course is also available as: