Latin Linguistics

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De in het eerste jaar opgedane kennis van en inzicht in de syntaxis van
het Latijn worden uitgebreid en verdiept. Daarnaast wordt er ook
ingegaan op semantiek en pragmatiek. De studenten leren omgaan met
moderne taalkundige theorie├źn en de voor onderzoek benodigde
hulpmiddelen (zoals digitale bronnen en gegevensbestanden in het
vakgebied), en verkrijgen zo enige vertrouwdheid met het opzetten en
uitvoeren van een taalkundig onderzoek. Zij maken tussentijdse
onderzoekopdrachten, waarvan zij schriftelijk verslag doen. Verder leren
ze de belangrijkste historische ontwikkelingen van het Latijn vanaf de
7e eeuw voor Christus tot aan de overgang naar de Romaanse talen te
illustreren aan de hand van relevante teksten en kunnen ze de specifieke
eigenschappen van Latijnse teksten uit verschillende periodes en
registers Latijn plaatsen in periode, context en register.

Course Content

De student maakt kennis met onderzoek op het gebied van de Latijnse
taalkunde (syntaxis, semantiek, pragmatiek, tekststructuur) en leert
hierbij nieuwe concepten en theoretische modellen. De nieuwe concepten
worden gerelateerd aan onderzoeksvragen bij een gezamenlijk gelezen
tekst en de student wordt aangemoedigd kritische vragen te stellen bij
de taalkundige concepten en, waar nodig, nuanceringen voor te stellen op
basis van een specifiek corpus of een bepaalde onderzoeksvraag. Naast
colleges die gericht zijn op synchrone taalkunde, is er aandacht voor de
diachrone ontwikkeling van het Latijn: er wordt een overzicht gegeven
van de historische ontwikkeling van het Latijn vanaf de 7e eeuw voor
Christus tot aan de overgang naar de Romaanse talen; de taalkundige
theorie├źn op het terrein van taalverandering, taalvariatie en
taalcontact worden behandeld; niet-literaire bronnen uit verschillende
periodes maakt onderdeel uit van het college; overzichtskennis en
methodologische inzichten worden getoetst in een onderzoeksopdracht.

Teaching Methods

Het onderwijs bestaat uit responsiecolleges, waarbij van de student een
actieve inbreng en goede voorbereiding wordt verwacht.

Method of Assessment

Driemaal wordt een onderzoeksopdracht beoordeeld (in totaal 30% van het
eindcijfer). In week 8 vindt een tentamen plaats over zowel het
synchrone (50% van het eindcijfer) als diachrone (20% van het
eindcijfer) deel.

Literature

Een literatuurlijst en reader staan op Canvas.

Target Audience

Tweedejaars BA studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
De module kan als keuzevak gevolgd worden door studenten
Oudheidwetenschappen of Linguistics met specialisatie Latijn, en andere
belangstellenden, mits zij de onderdelen Latijn 1A en 1B en Latijn 2
hebben gevolgd.

General Information

Course Code L_AABAGLT203
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator dr. L.W. van Gils
Examiner dr. L.W. van Gils
Teaching Staff dr. L.W. van Gils
dr. R. Risselada

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Computer lab, Lecture
Target audiences

This course is also available as: