Sensorimotor Coordination

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Algemene doelstellingen:
• Oriëntatie op het studieterrein van sensomotorische coördinatie: de
student is bekend met het soort vragen dat in het onderzoek op dit
terrein wordt bestudeerd;
• Aan het eind van de cursus heeft de student basale kennis van twee
benaderingen op dit terrein (de neurowetenschappen en de psychologie) en
van feiten en begrippen die binnen deze benaderingen centraal staan;
• De student kan de verkregen kennis en inzicht van sensomotorische
coördinatie toepassen op concrete problemen, en kan hierbij samenwerken
met medestudenten.

Specifieke doelstellingen:
De student heeft kennis van en inzicht in
• fundamentele problemen in de studie van sensomotorische coördinatie;
• neurofysiologische achtergronden van de sensomotorische coördinatie;
• psychologische achtergronden van de sensomotorische coördinatie;
• basisprincipes van de coördinatiedynamica.

Course Content

Bij bewegen staan we zelden stil. We lopen, fietsen, spreken, schrijven,
vangen, springen, slaan en schoppen alsof het niets is. Toch gaat het
hier, als je er even over nadenkt, om vrij opzienbarende prestaties. Het
menselijk lichaam telt meer dan 600 spieren en meer dan 100
gewrichten:daar kunnen heel wat bewegingen mee gemaakt worden, maar hoe
maken we
juist die ene, gewenste beweging?

Dankzij het zenuwstelsel zijn onze bewegingen in de regel goed gestuurd
en gecoördineerd, tenzij we te veel hebben gedronken of lijden aan een
ziekte die de motoriek ondermijnt. De vraag die in deze cursus centraal
staat is hoe de sturing en coördinatie van bewegingen tot stand komen,
en welke rol onze sensorische systemen daarbij spelen.

De cursus biedt een brede en gevarieerde inleiding in dit veelzijdige
onderzoeksterrein. Naast een algemene introductie in de
centrale thema's, wordt met name aandacht besteed aan de
neurofysiologische en psychologische achtergronden van
bewegingscoördinatie. Hierbij komt ook de relatie tussen waarnemen en
bewegen ruimschoots aan bod. De stof wordt geïllustreerd aan de hand van
concrete voorbeelden van zowel alledaagse situaties als bepaalde
ziektebeelden.

Teaching Methods

28 uur/ 14 hoorcolleges
2 uur/ 1 vragenuurtje
2 uur/ 1 practicum
4 uur/ 2 werkcolleges
20 uur/ werkstuk schrijven
4 uur/ voorbereiding practicum en werkcolleges
10 uur/ 5 web-labs (incl. voorbereiding)
95 uur/zelfstudie (incl. college- en tentamenvoorbereiding)
3 uur / tentamen

De contacturen bestaan uit 14 hoorcolleges, 1 practicum, 2 werkcolleges
en een vragenuurtje.

De hoorcolleges hebben tot doel de stof in de te bestuderen literatuur
nader toe te lichten en met o.a. voorbeelden en opdrachtjes tot leven te
brengen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht, maar de
inhoud van de colleges maakt wel deel uit van de tentamenstof.
Tijdens het practicum zullen een aantal coördinatiefenomenen aan den
lijve worden ondervonden, en aan de hand van opdrachten worden
bestudeerd. Naar aanleiding van dit practicum schrijft iedere student
een werkstuk.Tijdens de werkcolleges worden een aantal onderwerpen uit
de collegestof nader besproken. Het practicum en de werkcolleges worden
uitgevoerd in groepjes van 15-20 studenten.
Daarnaast wordt de student regelmatig uitgenodigd tot zelfwerkzaamheid
aan de hand web-labs. Hierbij worden uitgevoerd via Canvas. Deze
opdrachten worden niet
behandeld tijdens de colleges. Sommige web-labs fungeren primair als een
toets van de beheersing van de gedoceerde stof, terwijl in andere
web-labs deze stof verder wordt uitgediept. Iedere web-lab is gedurende
ongeveer 1 week beschikbaar.
Het practicum, de werkcolleges, de web-labs, en het schrijven van het
werkstuk zijn verplichte cursusonderdelen.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met ja/nee-vragen. Het eindcijfer wordt voor 85%
bepaald door de score op dit tentamen en voor 15% door het cijfer voor
het werkstuk. Tevens dient het cijfer voor het werkstuk minimaal een 4
te zijn. Daarnaast zijn uitvoering van de web-labs en actieve deelname
aan het practicum en de werkcolleges een voorwaarde om de cursus te
kunnen afronden.

Literature

Verplichte literatuur:
- J. Tresilian (2012). Sensorimotor control & learning. An
introductionto the behavioral neuroscience of action. Palgrave
Macmillan: H1 t/m 4, §5.3, §7.1-2, §8.1, H9, H11, H12. Nadere
specificatie van verplichte paragrafen wordt aangegeven in de
cursushandleiding.
- Collegedictaat

Geadviseerde literatuur:
- Uit bovengenoemd boek van J. Tresilian: §5.4.2-3, §6.3, §7.3-5 (i.h.b.
§7.5.4).

Custom Course Registration

Intekenen voor dit vak is mogelijk vanaf 3 september. De indeling van de werkcollege- en practicumgroepen vindt plaats via Canvas.

Explanation Canvas

Via Canvas worden de o.a. volgende zaken beschikbaar gesteld en/of
geregeld:
- cursushandleiding
- collegedictaat
- college-slides (na afloop van elk college)
- oefententamen & antwoorden (kort voor tentamendatum)
- (her)tentamenantwoorden (na afloop van (her)tentamen)
- web-labs (op de aangegeven momenten)
- inschrijving werkcolleges en practicum
- handleiding werkcolleges en practicum
- formateisen werkstuk
- inleveren werkstuk
- werkstukcijfer
- diverse mededelingen tijdens de cursus

General Information

Course Code B_SENSOCOR
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator dr. C.E. Peper
Examiner dr. C.E. Peper
Teaching Staff dr. K. van der Kooij
dr. C.E. Peper

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical*

*You cannot select a group yourself for this teaching method, you will be placed in a group.

Target audiences

This course is also available as: