Value Based Marketing

2019-2020

Course Objective

Het doel van Value Based Marketing is dat je leert hoe marketing
waardevol kan zijn en hoe je dit kunt vaststellen. In dit vak wordt
kennis van marketing zoals die is behandeld in de vakken Marketing I en
II verder verdiept en in relatie gebracht tot andere vakgebieden
(waaronder Finance). Hierbij bekijken we marketing vanuit een bredere
organisatorische en maatschappelijke context (Vakkennis).
Je wordt actief gestimuleerd om wetenschappelijke kennis in de praktijk
toe te passen en de praktijk te evalueren aan de hand van
wetenschappelijke inzichten (Link met de praktijk). Je leert hiertoe
kwantitatieve instrumenten toe te passen die inzicht geven in financiële
effecten van keuzes in het proces van waardecreatie (Kwantitatieve
vaardigheden) en academische papers begrijpend te lezen en te vertalen
naar de praktijk (Academische vaardigheden, Onderzoeksvaardigheden). Je
leert hoe organisaties invulling geven aan waardecreatieprocessen en
welke samenhang deze vertoont met de maatschappelijke context (Algemene
ontwikkeling). Je werkt in teamverband samen en presenteert op basis
waarvan discussie en debat plaatsvindt (Sociale vaardigheden).

Meer concreet leer je door deze cursus:
- academische papers te begrijpen en (praktisch) toe te passen, zowel
individueel als in teamverband;
- marketingkennis en marketingvaardigheden, met name in
organisatie-brede en maatschappelijke context;
- kritisch te reflecteren op de wisselwerking tussen theorie en
praktijk;
- financiële effecten van marketingbeleid vast te stellen, waaronder in
termen van Customer Lifetime Value;
- hoe organisaties in de praktijk omgaan met Value Based Marketing;
- praktijksituaties te analyseren en te evalueren gericht op het
formuleren van aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen;
- om op een constructieve, inhoudelijk kritische wijze te discussiëren
en te debatteren;
- te reflecteren op je eigen werk en op het werk van anderen.

Course Content

Hoe kan marketing waardevol zijn? Dat is de vraag die we centraal
stellen in dit vak. Niet alleen waardevol voor afnemers (consumenten,
bedrijven), maar ook voor aanbieders van producten en diensten en alle
andere partijen die betrokken zijn en/of belang hebben bij het proces
van waardecreatie. Deze zogenaamde stakeholder oriëntatie op marketing
is relatief nieuw en probeert te begrijpen hoe marketing van waarde kan
zijn voor alle belanghebbenden in het economisch verkeer, en daarmee
voor onze moderne maatschappij. Helaas wordt marketing maar al te vaak
verkeerd begrepen en ingezet om vooral op korte termijn resultaat te
boeken of voornamelijk eigenbelang na te streven. In dit vak zullen we
zien dat deze eenzijdige kijk op marketing niet optimaal is en veelal
zelfs averechts werkt. Marketing kan vooral waardevol zijn voor alle
betrokken partijen indien begrepen wordt hoe duurzaam waarde kan worden
gecreëerd voor zowel afnemer (klant) als aanbieder (organisatie of
netwerk van organisaties), rekening houdend met andere belanghebbenden
(stakeholders), zoals de omgeving. De concrete wijze waarop deze Value
Based Marketing succesvol kan worden uitgevoerd staat in dit vak
centraal. Hiertoe bestudeer je relevante theorieën en concepten en maak
je kennis met de uitvoering van Value Based Marketing in de praktijk. De
praktijk van Value Based Marketing leer je door (a) toepassing van de
theorie in de hoorcolleges, (b) praktijkverhalen van ondernemers en
topmanagers in de instructiecolleges, en (c) het zelf toepassen van de
theorie in de werkcolleges in de vorm van een groepsopdracht.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Instructiecolleges.
Werkcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen met open vragen - individuele beoordeling.
Presentaties - groepsbeoordeling.

Literature

Artikelen, cases, collegedictaat.

Target Audience

Dit is een uitdagend vak dat bedoeld is voor gemotiveerde studenten. Het
vak is bedoeld voor zowel studenten die in Marketing geïnteresseerd
zijn, alsook voor studenten die andere richtingen kiezen (zoals Finance
en Accounting). Als je inzicht wilt krijgen in de vraag hoe Marketing
(vaak samen met andere functies) effectief waarde kan creëren en hoe je
dit kunt meten, dan is dit vak relevant voor jou.

Additional Information

De hoorcolleges kennen een interactief karakter.

Recommended background knowledge

Inhoud vakken Marketing I en II.

General Information

Course Code E_EBE2_VBM
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition English
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator R. Sudmeijer MSc
Examiner R. Sudmeijer MSc
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Instruction course
Target audiences

This course is also available as: