Tax and Organizations

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Studenten die voor dit vak zijn geslaagd:
- hebben kennis van en inzicht in de Nederlandse inkomstenbelasting, in
het bijzonder ten aanzien van de onderdelen winst uit onderneming (box
I, o.a. het fiscale ondernemingsbegrip, het fiscale winstbegrip met zijn
onderverdeling in totaalwinst en jaarwinst, specifieke
jaarwinstbepalingen, verliesverrekening en stakingswinst), de inbreng in
de bv en het aanmerkelijk belang (box II) (Bridging Theory and Practice
- Knowledge);
- hebben kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van de Nederlandse
vennootschapsbelasting (belastingplicht, winstbegrip, kapitaalbegrip,
deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid) (Bridging Theory and
Practice - Knowledge);
- hebben kennis van de hoofdlijnen van de omzetbelasting en de
loonheffingen (loonbelasting en premies volksverzekeringen) en het
formele belastingrecht (Bridging Theory and Practice - Knowledge);
- kunnen in een casus fiscale problemen met betrekking tot de genoemde
belastingen onderkennen, analyseren en oplossen (Bridging Theory and
Practice - Application);
- kunnen de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende
‘stakeholders’ bij de belastingheffing van ondernemingen benoemen (‘tax
policy’, maatschappelijke verantwoordelijkheid en ‘fair share’,
horizontaal toezicht en ‘Tax Control Framework’) (Bridging Theory and
Practice - Knowledge; Academic and Research Skills).

Course Content

Het vak geeft studenten kennis van en inzicht in de Nederlandse
belastingen waarmee een onderneming te maken heeft. Ingegaan wordt op de
hoofdlijnen van Nederlandse inkomstenbelasting voor zover relevant voor
de onderneming: het fiscale ondernemingsbegrip, het fiscale winstbegrip
met zijn onderverdeling in totaalwinst en jaarwinst, specifieke
jaarwinstbepalingen, verliesverrekening en stakingswinst, de inbreng in
de bv en het aanmerkelijk belang. Ook de hoofdlijnen van de Nederlandse
vennootschapsbelasting komen aan bod: de belastingplicht voor de
vennootschapsbelasting, het winst- en kapitaalbegrip, de
deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Tevens komen aan de orde
de hoofdlijnen van de omzetbelasting en de loonheffingen (loonbelasting
en premies volksverzekeringen) en het formele belastingrecht. Aan de
hand van cases zullen de hoofdlijnen van genoemde belastingen worden
toegepast.
Omdat de verplichtingen die voortvloeien uit de genoemde belastingen
niet alleen de onderneming zelf aangaan, komt tijdens het vak ook de
relatie met andere ‘stakeholders’ aan bod (bijvoorbeeld de
belastingdienst en de samenleving als geheel). Aandacht wordt besteed
aan verticaal en horizontaal toezicht, het ‘tax control framework’, de
maatschappelijke verantwoordelijkheid en de ‘fair share’-gedachte.

Teaching Methods

Hoorcolleges.
Werkcolleges.
Gastcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen - individuele beoordeling.

Literature

Bresser, H. e.a., Belastingrecht in hoofdlijnen, Fed Fiscale
Studieserie, deel 38, Deventer: Kluwer, laatste druk.
Wetboek: Wetgeving belastingrecht 2019, Boom Juridisch
Aanvullende (verplichte) literatuur wordt bekendgemaakt op Canvas.

Recommended background knowledge

Accounting and IT Systems I.

General Information

Course Code E_EBE3_TO
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty School of Business and Economics
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: