Writer at Work

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Op basis van interviews met een aantal hedendaagse schrijvers en de
analyse van een van hun recente literaire werken:

- Kennismaken met literatuuropvattingen van deze schrijvers;
- Kennismaken met secundaire literatuur over het begrip poëtica en
vaardigheid ontwikkelen in het kritisch hanteren van dit
literatuurwetenschappelijke concept;
- Leren reflecteren op het scheppingsproces van een literair werk.

Course Content

Onder leiding van de ‘vrije schrijver’ Arnon Grunberg, en Jacqueline Bel
wordt een bezoek gebracht aan vier schrijvers. Elk van de bezoeken wordt
in de daaraan voorafgaande week grondig voorbereid op basis van de
lectuur van een of meer werken van deze auteur. Telkens vormt één werk,
in combinatie met het zoeklicht 'poëtica', het uitgangspunt voor deze
bezoeken. Vragen die aan de orde komen zijn: wat is de
literatuuropvatting van deze schrijver? Welke kwesties houden hem/haar
bezig? Hoe gaat de schrijver te werk? In hoeverre is het schrijven voor
hem of haar een beroep?

Teaching Methods

Werkcolleges van 2 uur per week en huisbezoeken (daarvoor is een middag
gereserveerd) onder leiding van de 'vrije schrijver' Arnon Grunberg en
Jacqueline Bel.
Er worden vier schrijvers bezocht. De namen worden spoedig bekend
gemaakt.

Method of Assessment

Actieve participatie en deelopdrachten (moet voldoende zijn). Colleges
moeten altijd grondig zijn voorbereid conform de instructies uit de
studiehandleiding. Afrondend eindwerkstuk (100 procent) of schriftelijk
tentamen (100 procent). Beide toetsvormen moeten voldoende zijn.

Literature

Een werk van de 'vrije schrijver' en van de schrijvers aan wie een
huisbezoek gebracht wordt; secundaire literatuur over deze schrijvers en
secundaire literatuur over poëtica-onderzoek (Van den Akker/Dorleijn,
Sötemann).

Target Audience

De minor staat open voor alle bachelorstudenten.

Additional Information

Aanwezigheid verplicht (80%). Alleen met een gegronde reden kan iemand
afwezig zijn. Is een student door omstandigheden vaker afwezig dan
toegestaan dan kan dit eventueel worden gecompenseerd met een extra
opdracht.

Recommended background knowledge

Het college Meesterwerken uit de wereldliteratuur dient
tegelijkertijd gevolgd te worden.

General Information

Course Code L_NNBAALG002
Credits 6 EC
Period P2
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examiner prof. dr. J.H.C. Bel
Teaching Staff prof. dr. J.H.C. Bel

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Excursion
Target audiences

This course is also available as: