History of MADA: Modern

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Aan het einde van dit onderdeel hebben studenten:
1) kennis van de cultuurhistorische context waarin beelden en objecten
in de periode van ca. 1800 tot ca. 1960 functioneren;
2) kennis van cruciale ontwikkelingen in westerse media, kunst, design
en architectuur in genoemde periode wat betreft stijlperioden,
denkwijzen, doelstellingen, vertogen, productieprocessen, en
(technische) media;
3) inzicht in het belang van een interdisciplinaire benadering van
kwesties in het vakgebied
4) inzicht in en geoefend met het gebruik van diverse vaktermen en
begrippen;
5) kennis gemaakt met een beperkt aantal theoretische benaderingen in
relatie tot moderniteit en mogelijke kritiek daarop;
6) kennis van en inzicht in de chronologie en kenmerken van
stijlperioden in genoemde periode.

Course Content

Voortbouwend op de cursus Cultuurgeschiedenis (periode 1) en Historisch
Overzicht MKDA: Vroegmodern (periode 2), biedt Historisch Overzicht
MKDA: Modern inzicht in de geschiedenis van de (westerse) visuele en
materiële cultuur van ca. 1800
tot ca. 1960. In een reeks hoorcolleges geeft deze cursus een overzicht
van historische ontwikkelingen en concepten binnen de specialisaties
media, kunst, design en architectuur. Uitgaande van het begrip
‘moderniteit’ (dat ook anti-modernistische tendensen omvat) behandelt de
cursus de relaties tussen sociaal-economische ontwikkelingen enerzijds
en culturele ontwikkelingen anderzijds. Aan de orde komen
vragen zoals: Hoe hebben nieuwe gereedschappen en technische
(re)productiemiddelen (zoals fotografie, film) bijgedragen aan nieuwe
manieren van kijken en representeren en daarbij opvattingen over
“realisme“ veranderd? Welke effecten had “het modernistische project”
als product en symptoom van rationalisatie, industrialisatie en
massaconsumptie op conceptuele, politieke en economische veranderingen?
Hoe keken avant-garde bewegingen in kunst, design en architectuur aan
tegen de moderniteit en hoe dachten zij daar zelf richting aan te kunnen
geven? Op basis van belangrijke ontwikkelingen in visuele en materiële
cultuur maakt de cursus studenten vertrouwd met overgangen tussen
verschillende stijlperioden, (technische) media, theoretische en
methodologische benaderingen. Een kritische beschouwing van vormende
gebeurtenissen brengt zowel verbanden als verschillen naar voren en
verdiept hiermee de historische basis voor het vervolg van de studie.

Teaching Methods

Hoor- en responsiecollege, literatuurstudie

Method of Assessment

Schriftelijk tentamen (80%; beeldherkenning, kennis & inzicht)
Toetsing van deze cursus gebeurt door middel van een schriftelijk
tentamen aan het einde (tentamenweek). De tentamenstof bestaat uit de in
de colleges behandelde stof en de opgegeven tentamenliteratuur. Bij de
becijfering worden taal- en spelfouten meegewogen.
Het tentamen bestaat uit drie typen vragen:
a) Beeldherkenning: noem bij een aantal van (belangrijke) objecten a) de
maker (kunstenaar, architect, ontwerper, uitvinder), b) de naam, titel
of voorstelling, c) het jaartal (of een datering bij benadering), en d)
wanneer van toepassing, de stijl, stroming, beweging of periode waartoe
het object wordt gerekend.
b) Kennisvragen: hierbij wordt gevraagd naar feitelijke kennis die kort
beantwoord kan worden, bijvoorbeeld naar de definitie van vakspecifieke
termen en begrippen.
c) Inzicht/Essayvragen: open vragen waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd
naar de bedoelingen en argumenten van een auteur, naar het leggen van
verbanden tussen auteurs, naar verschillen van opvatting over een
bepaald beeld of object, of naar een bepaalde historische problematiek.

Tijdbalkopdracht (20%)
De cursus omvat de cursus ten minste één praktische oefening: het
groepsgewijs ontwerpen en invullen van een tijdsbalk voor de periode
1800-1960, in vervolg op de kritische beschouwing van tijdbalken tijdens
Ouverture en op de tijdbalkopdracht van Historisch Overzicht I, toen de
voorgaande periode in kaart werd gebracht. Hierin dienen de
belangrijkste tijdvakken (stijlperiodes), gebeurtenissen en beelden en
objecten uit de geschiedenis van media, kunst, design en architectuur
een plaats te krijgen. Nadere instructies volgen in college en op
Canvas. Deze opdracht is een toets en telt voor 20% mee in de
beoordeling.

Afstemming van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: tentamen (kennisvragen)
Leerdoel 2: opdracht, tentamen (beeldherkenning, kennisvragen)
Leerdoel 3: tentamen (essayvragen)
Leerdoel 4: tentamen (kennisvragen)
Leerdoel 5: tentamen (essayvragen)
Leerdoel 6: opdracht, tentamen (beeldherkenning)

Entry Requirements

Cultuurgeschiedenis (periode 1) en Historisch Overzicht 1 (periode 2)
moeten zijn gevolgd.

Literature

Wordt t.z.t. via Canvas bekend gemaakt.

Target Audience

Eerstejaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur (MKDA).

Additional Information

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt in
principe een verplichte aanwezigheid. Deze module geldt als
voorkenniseis voor de 2e jaars modules.

Studielast
Met de cursus kunnen 6 studiepunten (ECTS) worden behaald. De studielast
bedraagt dus 6 x 28 uur = 168 uur. Daarvan is ca. 40 uur voor het volgen
van de hoor- en responsiecolleges en de tentamens, en ca. 12 uur per
persoon voor het maken van de opdracht. Blijft over 116 uur voor
zelfstudie van de collegestof en tentamenliteratuur. Met 5 pagina’s per
uur als stelregel kunnen in totaal maximaal 580 pagina’s aan te lezen
teksten worden opgegeven.

General Information

Course Code L_AABAMKD108
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Humanities
Course Coordinator S. Scholz MA
Examiner S. Scholz MA
Teaching Staff dr. J.P. ten Berge
S. Scholz MA
J. Ozorio de Almeida Meroz

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: