Project Bio-Analytical Chemistry for MNW

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van kennis en het opzetten en uitvoeren van analytische
technieken die gebruikt kunnen worden bij de (kwantitatieve) bepaling
van geneesmiddelen, eiwitten en/of endogene componenten in biologische
systemen.

Course Content

In een geïntegreerd hoorcollege en practicum komen de technieken aan de
orde die gebruikt kunnen worden voor zowel de kwalitatieve als
kwantitatieve bepaling van geneesmiddelen, de hierbij horende
metabolieten en/of ontledingsproducten, en/of eiwitten in een
biologische matrix. Dit betekent dat aan de hand van de fysisch-
chemische eigenschappen van de te onderzoeken verbindingen geleerd wordt
hoe een protocol moet worden opgesteld waarmee deze verbindingen bepaald
kunnen worden. Verschillende analytische technieken worden tijdens de
colleges en het practicumdeel behandeld en uitgevoerd om te onderzoeken
verbindingen te analyseren. Er wordt ook geleerd hoe er zelf met
analytische
systemen metingen gedaan kunnen worden. Er zal gewerkt worden met
vloeistof en gas chromatografie, en met dunne laag chromatografie. De
verkregen resultaten worden in verslagen, meetrapporten en/of
protocollen weergegeven. Het meten en berekenen van chromatografische
parameters speelt een belangrijke rol in deze cursus.

Teaching Methods

Geïntegreerd hoorcollege en projectmatig practicum onderwijs, waarbij de
student aan de hand van deelopdrachten zelf de analyses zal
voorbereiden, inclusief het verzamelen en beschrijven van the
theoretische achtergronden. De student zal alle noodzakelijke gegevens
beschrijven, de voorschriften volledig moeten kunnen uitleggen en de
student zal de experimenten zelf vorm moeten geven en uitvoeren.

Method of Assessment

1) Beoordeling van de praktische activiteiten inclusief voorbereiding,
experimentele vaardigheden en het bijhouden van het labjournaal.
Verplichte aanwezigheid bij de hoorcolleges zijn onderdeel hiervan.
2) Schriftelijke verslaglegging. In de verslaglegging zal de
beschrijving van de experimenten, de resultaten en de discussie van de
verkregen resultaten worden weergegeven. Ook alle relevante
chromatografische parameters zullen berekend worden en worden
weergegeven in een verslag.
In de verslaglegging worden de theoretische achtergronden van de
gebruikte analytische technieken ook beschreven. De verslaglegging
behelst een verslag, protocollen en meetrapporten.

Beide onderdelen tellen gelijkwaardig mee in de eindbeoordeling en geen
van beide onderdelen mag lager dan een 5.5 zijn.

Literature

Materiaal beschikbaar gesteld door de docenten. Uitgebreide informatie
over de behandelde stof kan worden gevonden in D.C. Harris, Quantitative
Chemical Analysis, Eighth Edition, W.H. Freeman and Company, New York,
2010.

Additional Information

Docent: dr. J. Kool

General Information

Course Code XB_42004
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. J. Kool
Examiner dr. J. Kool
Teaching Staff dr. J. Kool
dr. O.P.J. van Linden

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: