Introduction to the Society Oriented Profile

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Beleid speelt op vele manieren en niveaus een rol in onze samenleving.
Ook binnen de wetenschap heb je eigenlijk altijd met beleid te maken.
Enerzijds speelt beleid een rol bij het stimuleren en/of reguleren van
wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds wordt wetenschap ingezet om
beleid rondom een maatschappelijk probleem te ondersteunen of te
adviseren.

Ook management speelt in allerlei situaties en op allerlei niveaus een
rol. Zo wordt wetenschappelijk onderzoek altijd intern aangestuurd door
het management of direct door het hoofd van de afdeling, maar ook meer
indirect door het faculteitsbestuur en College van Bestuur.
Ook al lijken beleid en management veelal ad hoc vorm gegeven te worden,
toch zijn er structurele processen en ordenende principes aan
te wijzen. Inzicht in deze processen en principes maakt dat je begrijpt
waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en bijvoorbeeld waarom beleid er
uitziet zoals het in een beleidsnota geformuleerd wordt.

In het deze cursus krijg je colleges over diverse beleids- en
managementaspecten geïllustreerd aan de hand van praktische
casussen. Dit deel wordt afgesloten met een individueel tentamen. Het
andere deel van de cursus bestaat uit een projectopdracht waarin de
analyse van een actueel, maatschappelijk en natuurwetenschappelijk
vraagstuk in relatie tot (overheids)beleid centraal staat. Voorbeelden
zijn nanotechnologie, ziekte van Lyme en biobrandstof. De nadruk ligt
hierbij op zelfwerkzaamheid, eigen initiatief en oordeelsvorming en op
het werken in teamverband. Wij willen daarmee een leersituatie creëren
die nauw aansluit bij de praktijk van beleidsmatig onderzoek en
projectmatig werken. De problematiek en de verschillende beleidsopties
rond dit vraagstuk worden kritisch geanalyseerd. De resultaten,
conclusies en aanbevelingen worden weergegeven in een
beleidsadviesrapport dat aan het eind van de cursus mondeling
gepresenteerd wordt.

Additional Information

Ter voorbereiding op de Master specialisatie Science in Society.

General Information

Course Code X_400375
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. ir. B.G.J.S. Sonneveld
Examiner dr. ir. B.G.J.S. Sonneveld
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: