Calculus

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Content

Deze cursus behandelt reële functies van één variabele, waarbij we
zonder rekenmachine werken. Aan de orde komt:
• Oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden.
• Werken met speciale functies en met inversen van functies. In het
bijzonder behandelen we goniometrische functies en hun inversen
(arcsinus, arccosinus en arctangens), exponentiële functies en
logaritmen.
• Berekenen van limieten (ook met behulp van l’Hôpital).
• Differentiëren van functies en toepassingen: definitie met behulp van
een limiet, rekenregels, afgeleiden van standaardfuncties, raaklijnen en
normalen, Taylorpolynomen, extreme waarden en buigpunten.
• Integreren van functies: primitieven van standaardfuncties,
integratietechnieken zoals substitutie, partiële integratie en
breuksplitsen.
• Oplossen van verschillende typen differentiaalvergelijkingen. In het
bijzonder eerste orde differentiaalvergelijkingen (scheiden van
variabelen en integrerende factor) en lineaire tweede orde
differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten (ook
inhomogeen). Het college bevat enkele toepassingen van
differentiaalvergelijkingen op fysisch, biologisch en chemisch gebied.

Complexe getallen worden geïntroduceerd. We leren optellen, aftrekken,
delen, vermenigvuldigen en machtsverheffen met complexe getallen, zowel
in rechthoekige coördinaten als in poolcoördinaten. Bij dit laatste
gebruiken we de modulus en argument notatie en complexe e-macht.
Eenvoudige complexe vergelijkingen worden opgelost.

Ook leert de student werken met reeksen. In het bijzonder gaat het om
het berekenen van Taylorreeksen, werken met de meetkundige reeks, werken
met machtreeksen, waaronder termsgewijze differentiatie en integratie
van machtreeksen en vinden van de convergentiestraal van een machtreeks
met behulp van de ratio test.

Teaching Methods

4 uur hoorcollege per week, 2 uur werkcollege per week. Het is verplicht
in totaal minstens 10 van de 14 werkcolleges aanwezig te zijn.

Target Audience

1SBI, 1MNW, 1FAR, Minor Bioinformatics and Systems Biology.

Custom Course Registration

Voor deze module dien je jezelf in te tekenen op de module, het hoorcollege, het tentamen en eventuele deeltentamens via VUnet. De faculteit tekent je daarna in voor de overige onderwijsvormen.

General Information

Course Code X_400617
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. C.M. Quant
Examiner dr. C.M. Quant
Teaching Staff dr. C.M. Quant
drs. J.A. Los

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: