Statistics

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

In dit college maakt de student kennis met de basisbegrippen uit de
kansrekening en de statistiek. Na de cursus kan de student:

- Een eenvoudig kansmodel opstellen voor een gegeven situatie en basale
kansberekeningen uitvoeren.

- Schatters en betrouwbaarheidsintervallen uitrekenen voor
verwachtingswaardes en fracties of basis van een steekproef.

- Schatters en betrouwbaarheidsintervallen uitrekenen voor het verschil
tussen verwachtingswaardes en fracties op basis van twee steekproeven.

- Statistische toetsen opstellen en uitvoeren voor verwachtingswaardes
en fracties op basis van een steekproef.

- Statistische toetsen opstellen en uitvoeren voor het verschil tussen
verwachtingswaardes en fracties op basis van twee steekproeven.

- Lineaire regressieanalyse en variantieanalyse uitvoeren in R op een
gegeven dataset en de uitkomsten interpreteren.

Course Content

We beginnen met een aantal begrippen en regels uit de kansrekening.
Hierbij komen onder andere aan bod: kansruimten, conditionele kansen,
discrete
verdelingen, continue verdelingen, verwachting, variantie, en de
centrale limietstelling aan bod. Vervolgens houden we ons bezig met de
belangrijkste onderdelen van statistiek: Het schatten van
parameters, het construeren van betrouwbaarheidsintervallen voor
parameters en het toetsen van hypothesen omtrent parameters op basis van
een of twee steekproeven. Ten slotte bespreken we twee statistische
modellen die in de praktijk veel gebruikt worden om data te analyseren.
Eerst komt variantieanalyse and daarna meervoudige lineaire regressie
aan bod.
De student doet praktische ervaring op met deze twee modellen door
datasets te analyseren met behulp van de statistische software R.

Literature

Probability and Statistics for Engineers and the Sciences, Jay L.
Devore,
Ninth Edition, Metric Version.
CENGAGE Learning
ISBN-13: 978-1-337-09426-9
ISBN-10 1-337-09426-9

Target Audience

2SBI, 2MNW

General Information

Course Code X_420223
Credits 6 EC
Period P1+2
Course Level 100
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator dr. R. Hindriks
Examiner dr. R. Hindriks
Teaching Staff dr. R. Hindriks

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture, Practical
Target audiences

This course is also available as: