Differential Equations

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Na afloop van de cursus kan de student
a) Een eerste-orde differentiaalvergelijking oplossen d.m.v. scheiden
van variabelen of een integrerende facor.
b) Een richtingsveld tekenen.
c) Een tweede-orde lineaire differentiaalvergelijking met constante
coëfficiënten oplossen.
d) Een machtreeksoplossing vinden van een lineaire
differentiaalvergelijking.
e) Een Laplace-transformatie uitrekenen en hiermee een
differentiaalvergelijking oplossen.
f) Een stelsel eerste-orde differentiaalvergelijkingen oplossen.
g) Een fase-diagram tekenen en de stabiliteit van een oplossing bepalen.
h) Een Fourierreeks, Fourier-sinus-reeks of Fourier-cosines-reeks
uitrekenen.

Course Content

Het leren van de theorie en praktijk van gewone
differentiaalvergelijkingen (dv). Theorie en technieken die behandeld
worden zijn:
a) Scheiden van variabelen en Integrerende factor bij een eerste-orde
dv.
b) Existentie en eenduidigheid van een oplossing.
c) Lineaire dv van hogere orde: algemene oplossing, onafhankelijkheid
van oplossingen, particuliere oplossing.
d) Machtreeksoplossingen bij een lineaire dv.
e) Laplace transformatie en beginwaardeproblemen.
f) Stelsels eerste-orde dv: eliminatie- en eigenwaarde-methode.
g) Evenwichtsoplossingen, fase-diagrammen, stabiliteit.
h) Fourier-reeksen.

Teaching Methods

Hoorcollege (2 keer 2 uur per week) en werkcollege (1 keer 2 uur per
week).

Method of Assessment

Een schriftelijk deeltentamen halverwege de cursus en een schriftelijk
eindtentamen na afloop van de cursus. Het eindcijfer is het gemiddelde
van beide tentamens. Er is geen minimumeis voor elk van de deelcijfers.
Er is een hertentamen over de hele stof. Details over de inhoud van
ieder tentamen worden vermeld in Canvas.

Literature

"Elementary differential equations with boundary value problems", C.H.
Edwards and D.E. Penney, Pearson new international edition (6e),
Pearson.

Target Audience

2 MNW

Recommended background knowledge

Algebraïsche basisvaardigheden en basistechnieken uit de differentiaal-
en integraalrekening zoals behandeld in een cursus Calculus.

General Information

Course Code X_420556
Credits 6 EC
Period P5
Course Level 300
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator F. Mokhtari
Examiner F. Mokhtari
Teaching Staff F. Mokhtari

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: