Introduction to Philosophy of Science

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Doel van de cursus is het verwerven van
wetenschapsfilosofische kennis, het kunnen toepassen van deze kennis op
je eigen vakgebied, en aan de hand hiervan reflecteren op je vak. De
kennis die aan bod komt in de cursus bestaat uit verschillende visies op
wetenschapsfilosofische onderwerpen, zoals de wetenschappelijke methode,
realisme, empirisme, reductionisme, het doel van de wetenschap,
wetenschappelijke verklaringen, en de grenzen van wetenschap. Het
hoofddoel van de cursus is dat je door toepassing van deze
wetenschapsfilosofische kennis op situaties uit de praktijk van je
vakgebied een onderbouwde en genuanceerde visie ontwikkelt over de
waarde van de kennis die je in je studie aangeboden krijgt, over de
status van wetenschap in onze samenleving, en over je toekomstige
verantwoordelijkheid in de beroepspraktijk. Een nevendoel van de cursus
is dat je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van tekstanalyse en
kritische discussie.

Course Content

Het college behandelt moderne opvattingen met betrekking tot aard en
methode van de natuurwetenschappen; hun ontwikkeling; hun relatie met
praktijk; en de normatieve en ethische aspecten van
wetenschapsbeoefening. Deze thema’s worden steeds behandeld aan de hand
van concrete voorbeelden uit de natuurwetenschappen.

Teaching Methods

Je volgt in deze cursus hoor-, en werkcolleges, In de
hoorcolleges wordt een inleiding gegeven op de te bestuderen literatuur.
In de werkcolleges worden enkele klassieke teksten uit de filosofie
bediscussieerd aan de hand van
opdrachten. Toetsing vindt plaats middels een schriftelijk tentamen over
de voorgeschreven literatuur en een essay van 1.500 woorden.

Method of Assessment

Het eindcijfer voor de cursus is een gewogen gemiddelde van twee
deelcijfers: het cijfer behaald voor het tentamen en het cijfer behaald
voor een individueel geschreven
afsluitend essay. Verder is vereist dat de opdrachten voor de
werkcolleges schriftelijk worden uitgewerkt en ingeleverd.

Literature

Samir Okasha, Philosophy of Science: A Very Short Introduction. Oxford
University Press. Aanvullende
literatuur wordt bekendgemaakt in de studiehandleiding en via
Canvas.

Target Audience

2MNW, 2N, 2-WN

Additional Information

Inlichtingen bij de docent, dr. K. Eigner, k.eigner@ph.vu.nl.
Inschrijving verplicht via Canvas.

General Information

Course Code X_435340
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 200
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator prof. dr. R. van Woudenberg
Examiner prof. dr. R. van Woudenberg
Teaching Staff prof. dr. R. van Woudenberg

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Lecture
Target audiences

This course is also available as: