Praktijk 3

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Praktijkervaring opdoen in het lesgeven in het schoolvak in de onderbouw
en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

Course Content

Praktijk 3 omvat minimaal 120 klassencontacturen. Tijdens de
klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student
lessen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in
totaal 240 klassencontacturen voor Praktijk 1, Praktijk 2 en Praktijk 3
worden ten minste 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf
verzorgd, waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger
onderwijs (bovenbouw havo en vwo)
In Praktijk 3 gaat de student meer en meer zelf(standig) lesgeven. De
voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider
gedaan.
Op de werkplek komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in het
instituut: vakdidactische verdieping van onderwijsconcepten en
–strategieën, aandacht voor het afstemmen van onderwijs op de behoeften
van individuele leerlingen, diversiteit en
excellentie.
Op de werkplek wordt de aandacht op dezelfde vaardigheden gericht als
tijdens het instituutsdeel. Dit betekent dat studenten, samen met
hun werkplekbegeleider, gericht werken aan de verschillende thema’s
besproken in de vakdidactiekdidactiek en de keuze modules. Het instituut
biedt hiervoor concrete handreikingen aan in de vorm van een stageplan
(gekoppeld aan de rubric).

Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds
een groter en actiever aandeel in het lesgeven en werken in de school.

Method of Assessment

De VU-mentor legt in fase III een lesbezoek af. Voor de beoordeling van
het praktijkdeel van fase III maakt de student in blok 5 of 6 een
afspraak met zijn werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een
afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider
beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk
Master. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een
oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De
werkplekbegeleider
betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen
heeft en de lessen die hij gezien heeft en de schoolopleider baseert
zijn oordeel op deze ‘examenles’.
Naar aanleiding van het cijfervoorstel van de werkplekbegeleider en de
schoolopleider neemt de VU-mentor contact op met de werkplekbegeleider
en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel
eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient
voor alle rollen overwegend op niveau 3 te functioneren.

Additional Information

Voorwaarden voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van
Praktijk 2 en Didactiek 2.

General Information

Course Code O_MLPRAK_3
Credits 15 EC
Period P4+5+6
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Fac. of Behavioural and Movement Science
Course Coordinator drs. Y.G. Meindersma
Examiner drs. Y.G. Meindersma
Teaching Staff prof. dr. M. Meeter
dr. O.P.M. van Buuren
drs. A.J.C. Monquil
W. Maas
drs. N.H. Ypenburg
drs. E.D. van Noort
drs. Y.G. Meindersma
drs. J.K.W. Riksen
drs. H.R. Goudsmit
drs. I. Pauw
drs. C.D.P. van Oeveren
drs. S. Donszelmann
dr. H.B. Westbroek
C.L. Geraedts
dr. A.A. Kaal
dr. A. Handelzalts
R.M.C. Canisius
R.B. van der Vos

Practical Information

You need to register for this course yourself

Target audiences

This course is also available as: