Tax Law and Procedure

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het formele
belastingrecht en de samenhang met het algemene bestuursrecht. Na afloop
van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische
bronnen op het gebied van het formele belastingrecht diepgaand te
analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook
dient de student in staat te zijn om kennis van het formele
belastingrecht toe te passen in complexe casus en creatieve oplossingen
aan te dragen voor complexe fiscaal formeelrechtelijke problemen.

Course Content

Behandeling van het formele belastingrecht, waarbij gedurende de eerste
weken aan de hand van de verschillende methoden van heffing aandacht
wordt besteed aan het fiscaal procesrecht en de verschillende soorten
belastingaanslagen. Ook wordt de verhouding tussen het algemene staats-
en bestuursrecht en het fiscale bestuursrecht behandeld: allereerst door
bespreking van de inhoud en structuur van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en voorts door
bij elk te behandelen onderwerp het fiscale perspectief mede te bezien
vanuit het oogpunt van het algemene staats- en bestuursrecht. Daarbij
wordt vanuit een perspectief van fiscale rechtsvinding aandacht besteed
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verdragsrechtelijke
beginselen van behoorlijke wetgeving. Ook komt de cassatierechtspraak
van de Hoge Raad in belastingzaken aan de orde. Tot slot worden de
onderwerpen fiscaal boete- en strafrecht, invordering en rente
behandeld. Tot de inhoud van dit vak behoren voorts de in de colleges
onbehandeld gebleven onderwerpen uit het studieboek, zoals de bepalingen
van algemene aard uit de AWR, de bewijslastverdeling in
belastingprocedures en de aangifte-, informatie-, en
administratieverplichtingen van belastingplichtigen die voortvloeien uit
de AWR.

Teaching Methods

Hoorcolleges en facultatieve werkgroep.

Method of Assessment

In collegejaar 2017/2018 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2018/2019 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literature

In collegejaar 2017/2018 werd gebruik gemaakt van:
S.C.W. Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen (Fed Fiscale
Studieserie, nr. 5), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Target Audience

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

General Information

Course Code R_Formbel6
Credits 6 EC
Period P4
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. drs. T. Hoekstra
Examiner mr. drs. T. Hoekstra
Teaching Staff mr. drs. T. Hoekstra

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: