Advanced Health Law

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

De algemene leerdoelen zijn:
- de student heeft kennis van de inhoud en positie van het
gezondheidsrecht en is op de hoogte van geldende rechtsbeginselen en
uitgangspunten binnen dit vakgebied;
- de student heeft inzicht in welke invloed de praktijk heeft op
wetgeving, welke knelpunten zich in de praktijk op het gebied van een
aantal specifieke gezondheidsrechtelijke onderwerpen (kunnen) voordoen
en welke gevolgen dit heeft voor bestaande en toekomstige wetgeving;
- de student heeft inzicht in juridische en rechtswetenschappelijke
methoden van onderzoek;
- de student heeft inzicht in onderzoeksmethoden bij evaluatie van wet-
en regelgeving;
- de student kan gezondheidsrechtelijke knelpunten in de praktijk
herkennen en daarop een juridisch-empirisch onderzoeksvoorstel
formuleren.

Course Content

In jaar 2 en 3 van de opleiding hebben studenten kennis kunnen maken met
het vakgebied gezondheidsrecht. Het gezondheidsrecht bestrijkt alle
juridische regels die van belang zijn voor de gezondheidszorg en de
volksgezondheid. In de afgelopen jaren heeft het gezondheidsrecht niet
stilgestaan. Diverse wetten zijn geëvalueerd, huidige wetten zijn
aangepast en nieuwe wetsvoorstellen zijn ingediend bij de Tweede Kamer.
Denk aan de ferme stelselherzieningen rondom de
langdurige zorg en de zorg voor jeugdigen, maar ook aan de verschillende
wetsvoorstellen tot wijziging van de mogelijkheden voor het toepassen
van onvrijwillige c.q. verplichte zorg in met name de care sector. Veel
van deze wijzigingen zijn het gevolg van ontwikkelingen in de
maatschappij of in de sector waar de betreffende wet van toepassing is.
In dit vak wordt aan de hand van drie hoofdthema’s de verhouding tussen
het gezondheidsrecht en de praktijk nader bekeken. Bij de keuze van de
hoofdthema’s zijn de ontwikkelingen op het vakgebied mede bepalend
geweest. De keuze is daarom gevallen op de thema’s (methoden van)
juridisch-empirisch onderzoek, organisatie en financiering van zorg en
(toezicht op) kwaliteit van zorg. De verbindende factor binnen de
thema’s is ‘onderzoek’. Dit houdt in dat de drie thema’s zoveel als
mogelijk worden behandeld aan de hand van recent afgeronde
gezondheidsrechtelijke onderzoeksprojecten. Vragen die daarbij centraal
staan, zijn: Hoe effectief is wetgeving in de gezondheidszorg? Geeft
wetgeving voldoende richting om de inhoud van de wet te vertalen naar
beleid of moet de huidige wetgeving worden vervangen door nieuwe
wetgeving? Welke factoren spelen een rol bij de totstandkoming c.q.
wijziging van een wet? En wat betekenen eventuele wetswijzigingen voor
de rechtspositie van patiënten/cliënten?

Teaching Methods

Werkcolleges, excursie naar RTG Amsterdam, schrijven van
onderzoeksvoorstel
(groepsopdracht), presentatie tijdens slotconferentie (groepsopdracht).

Contacturen: gemiddeld 10 uur per week.

Method of Assessment

Tentamen (60%), onderzoeksvoorstel (40%).

De cijfers voor het tentamen en het onderzoeksvoorstel moeten 5,5 of
hoger zijn. Deze cijfers kunnen niet gecompenseerd worden. Wel is het
mogelijk om met een facultatieve individuele opdracht een extra punt te
behalen.

Literature

De verplichte en aanbevolen literatuur wordt per
college/onderwijsonderdeel op blackboard/canvas geplaatst.

Target Audience

Master studenten Health Sciences

Additional Information

Het betreft een keuzevak in de master Health Sciences, specialisatie
Health Policy.
Taal: Nederlands
Vaste docenten: mr. dr. V.E.T. Dörenberg, mr. dr. B.J.M. Frederiks.
Gastdocenten (opgave onder voorbehoud!): prof. dr. ir. Roland Friele
(NIVEL), prof. mr. J. Legemaate (AMC/UvA), mw. prof. dr. Bregje
Onwuteaka-Philipsen (VUmc/Sociale geneeskunde) e.a.

General Information

Course Code AM_470844
Credits 6 EC
Period P3
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Science
Course Coordinator mr. V.L. Derckx
Examiner mr. V.L. Derckx
Teaching Staff mr. V.L. Derckx
dr. mr. B.J.M. Frederiks

Practical Information

You need to register for this course yourself

Last-minute registration is available for this course.

Teaching Methods Seminar, Excursion
Target audiences

This course is also available as: