Clinical Evidence Based Dentistry

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(4), b(3), c(4), d(3), e(3), f(3), g( 2), h(3), i(3), j(3), l(3)
II : a(4), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
III : a(4), b( 4), c( 4), d(3), e(2), g(3)
IV : a(2), b(3), c(2), d(3)
V : c(3), d(4), f(3), g(4), h(4), i(3)
VI : a(4), f(4), g(3), h( 4), i(3), k(3), l(3), m(3), o(2), q(2), s(2),
v( 2)
VII: 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, bijlage I

Course Content

Doel van de Lijn Evidence Based tandheelkunde in de Kliniek, MA1 (Lijn
EBK, MA1) is het toepassen en integreren van de tot dan toe binnen de
bachelor opleiding opgedane kennis en vaardigheden bij patiënten. De
eerste twee weken van Master 1 worden gevuld met werkbesprekingen en
preklinische oefeningen die belangrijk zijn voor de patiënten
behandeling. Het overige onderwijs vindt plaats in een geïntegreerde
klinische setting, waarin het uitvoeren van zorgplannen
multidisciplinair wordt aangepakt. De student wordt voortdurend bevraagd
wat betreft de actualiteit van zijn kennis en de reikwijdte van de
tandheelkundige wetenschap. Van de student wordt verwacht dat hij/zij
kritisch denkt, zichzelf voortdurend vragen stelt (reflecteert) en
hierop (op wetenschap gefundeerde) antwoorden formuleert.
In het onderwijs ligt de nadruk op een gestructureerde en waar nodig
gefaseerde aanpak van de bij de individuele patiënt voorkomende
problematiek. Dit gebeurt in het kader van een zorgdoel/zorgplan,
opgesteld volgens de UMO-(Uitgebreid Mond Onderzoek) systematiek. De
studenten werken inkoppels onder begeleiding van een tandartsdocent. De
koppels wisselen elkaar af als behandelaar en assisterende en leren op
een hygiënisch en ergonomisch verantwoorde wijze te werken.

De Lijn EBK, MA1 richt zich onder andere op:
• Het bereiken van de hierboven genoemde competentieniveaus.
• Het verrichten van klinische handelingen op het op hem of haar
afgestemde competentieniveau.

Basiseis is een effectief practicum waarbinnen de student handelingen
verricht waarmee hij/zij het vereiste aantal zorgpunten kan verzamelen.
Zorgpunten gaan uit van de UPT-codes die voor een aantal verrichtingen
zijn opgewaardeerd om recht te doen aan de vereiste
zorg-/tijdinspanning. Ieder practicum biedt ruimte voor tenminste 1
klinische verrichting en in geval van een onvolledig gevulde agenda kan
de effectiviteit van het practicum door niet-patiënt gebonden klinische
verrichtingen op niveau worden afgesloten. Daarbij moet aan alle eisen
worden voldaan die ook aan een klinische setting worden gesteld.

Teaching Methods

Hoorcollege, Practicum, Werkgroep, Portfoliobeheer, Overig

Method of Assessment

De Lijn EBK, MA1 wordt met een voldoende (cijfer) afgerond als aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) De student heeft binnen de EBK tandheelkundige zorg verleend en
aan zorg gerelateerde taken verricht gedurende alle ingeroosterde
activiteiten. Een deelname van 100% van de volledig ingeroosterde tijd
is verplicht. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling
van assisteren en behandelen. Uitgangspunt is dat iedere student
ongeveer eenzelfde aantal van een specifieke verrichting uitvoert in
vergelijking met medestudenten.
b) Afwezigheid (om welke reden dan ook) dient gecompenseerd te
worden in ingeroosterde vakantiepractica.
c) De entreetoets indirecte restauratie op de Simodont moet behaald zijn
in daarvoor beschikbare tijd.
d) De student heeft twee maal per jaar een
portfoliogesprek/voortgangsgesprek met een tandartsdocent van de EBK
waarin de persoonlijke professionele ontwikkeling op de 7
competentiedomeinen van de tandarts algemeen practicus wordt besproken.
De student heeft zijn/haar persoonlijke professionele ontwikkeling
aangetoond door middel van reflectie op de studieresultaten, die in het
portfolio zijn opgenomen.
e) Aan het einde van de MA1 moeten 700 zorgpunten behaald zijn.

Uit te voeren verrichtingen en taken:
• Verlenen van patientenzorg
• Een geldige boorlicentie is voorwaarde voor prepareren/restaureren bij
patiënten (zie overige informatie en Canvas)
- Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt gebonden endotoets
is voorwaarde voor het mogen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen bij
patiënten (zie lijn EBK, KB MA1)

Uitgangspunt is dat alle practica effectief en volledig worden benut.
Bij afwezigheid van de patiënt of een onvolledig programma zijn er
aanvullende of vervangende opdrachten waarmee klinische vaardigheden
worden getraind en een vastgesteld aantal zorgpunten kunnen worden
vergaard.
- Niet patiënt gebonden klinische verrichtingen: Op Canvas staan een
aantal basisoefeningen welke meermaals gedaan kunnen worden. Op die
manier kan ook gewerkt worden aan de snelheid van werken en/of op
specifieke onderdelen extra aandacht worden gevestigd. In overleg met de
docent kan ook een nieuwe invulling gegeven worden aan een oefening om
zo de leerdoelen af te stemmen op de individuele student. Het
gerelateerde aantal zorgpunten bedraagt 80% van de UPT-codes.
- Simodont: diverse opdrachten (aangeleverd door de verschillende
secties) waarmee een vastgestelde hoeveelheid zorgpunten kan worden
behaald.
- Effectief assisteren bij medestudenten. Dit wordt geregistreerd.
Hiervoor worden geen zorgpunten behaald. Onderdeel van het assisteren is
ook het evalueren van de behandelaar en de behandeling. De assistent
wordt ook geëvalueerd (door de behandelaar).
- Indien de gelegenheid zich voordoet kan gestart worden met de
EBK-toetsen. Deze worden uitgevoerd onder supervisie van 2 docenten.
Voorwaarde voor de toetsing is toestemming van een EBK docent. Binnen de
Ma1 betreft dit de Cario toets en de Paro toets.

Literature

Literatuur
De literatuur, leerstof en klinische handleidingen behorende bij de
onderwijsblokken van zowel de bachelor- als de masteropleiding.

Additional Information

De zorgpunten die de student moet behalen zijn gebaseerd op de UPT-
codes. UPT-punten voor specifieke C en M-codes worden vermenigvuldigd.
De verrichting C11 (periodiek mondonderzoek) krijgt 5x de UPT-punten.
De verrichtingen C13 (incidenteel onderzoek), C22 (medisch anamnese),
en M02 (evaluatie consult MH) krijgen 2x de
UPT-punten. De verrichting C28 krijgt 3x de UPT-punten.
Voor niet-patiëntgebonden klinische verrichtingen wordt 80% van het
UPT-puntenaantal toegekend.
Er moeten minimaal 490 (70%) patiëntgebonden zorgpunten behaald worden.

Met betrekking tot de klinische Paro-toets, zoals genoemd in Lijn EBK
OWP MA2, wordt geadviseerd reeds op zoek te gaan naar een geschikte
paro patiënt en bij voorkeur hiermee te starten in de lijn EBK, MA1. Om
de efficiëntie van de klinische patiëntenbehandeling te verhogen,
kunnen timeslots worden ingevoerd voor de diverse verrichtingen, waarbij
rekening wordt gehouden met het vereiste competentieniveau van de
student.

Deelname aan praktische oefeningen:
1. Als binnen de EBK het minimum aantal vereiste zorgpunten is behaald,
is afwezigheid door overmacht bespreekbaar.
2. Bij deelname aan het klinische practicum c.q.. de patiënten
behandeling in de EBK dient de student de richtlijnen te volgen zoals
omschreven in de richtlijnen voor de kliniek en die te vinden zijn op
Zorgnet.
3. Indien een student een aaneengesloten periode van zes maanden of meer
niet heeft deelgenomen aan patiëntenbehandeling als onderdeel van het
onderwijs van de bachelor cq. master opleiding tandheelkunde, dan dient
de student een proeve van bekwaamheid (de OSCE-toets of een alternatief
programma) af te leggen. De proeve van bekwaamheid dient met
voldoende resultaat te worden afgelegd, alvorens de student weer
toegelaten kan worden tot de kliniek.


Chef de clinique: dr. J. Muris
Uitvoerend coördinator: K. Kouwenberg

General Information

Course Code T_M1LEBKKLIN
Credits 12 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator prof. dr. F.J.M. Roeters
Examiner prof. dr. F.J.M. Roeters
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical