Portfolio

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I: a(3), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3), g(3), h(3), i(3), j(3), k(3),
l(3)
II: a(4), b(3), c(3), d(3), e(3), f(3)
III: a(4), b(3), c(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

De student legt de voortgang in zijn professionele ontwikkeling op de 7
competentie-domeinen van de tandarts algemeen practicus vast in zijn
portfolio. Hij doet dit middels schriftelijke reflectieverslagen en
verslagen van de bespreking over zijn ontwikkeling met de docent. Ook
alle studieresultaten van de Lijn EBK worden opgenomen in dit portfolio.
In het portfolio worden ook de resultaten van de Overalltoets (OAT) en
deelname aan de nabespreking hiervan vastgelegd. De student krijgt in de
OAT een aantal (voornamelijk meerkeuze)vragen voorgelegd die beogen het
vermogen van de student te toetsen om adequaat een verbinding te leggen
tussen (de oorzaken en/of gevolgen van) een klinische situatie of een
klinisch probleem en de onderliggende theorie. De vragen zijn zoveel
mogelijk gebaseerd op casuïstiek.
Het jaarlijks maken van de OAT beoogt daarnaast een stimulans te leveren
om dit soort vragen te stellen en te beantwoorden tijdens het klinisch
onderwijs. Vragen voor de OAT en de onderbouwing daarvan kunnen ook door
studenten zelf worden ontwikkeld en aangeleverd. Het jaarlijks maken van
de OAT levert de student inzicht in de studievoortgang, gerelateerd aan
die van de medestudenten uit hetzelfde studiejaar en de overige
studiejaren.

Teaching Methods

Schriftelijke verslaglegging, individuele bespreking, plenaire
bespreking, zelfstudie.

Method of Assessment

Dit blok kan worden afgerond als aan de volgende eisen is voldaan:
- Het portfolio is volledig ingevuld (kwantiteit).
- Het portfolio is voldoende bevonden (kwaliteit).
- De OAT:In Master 1 moet de OAT worden afgelegd met een resultaat dat
hoger is dan het langjarig gemiddelde van Ba2 en de nabespreking is
gevolgd.
- Er staan geen meldingen open bij de Commissie Professioneel Gedrag.

Literature

Handleiding portfolio: https://www.acta.nl/portfolio

Additional Information

Aandachtspunten en beoordelingsformulieren aangaande Professioneel
Gedrag zijn op Canvas te vinden. Andere informatie en handleidingen
rondom het portfolio zijn ook in de betreffende Canvascursus te vinden.

Ernstige overschrijdingen van professioneel gedrag zowel binnen als
buiten de kliniek kunnen als incident gemeld worden bij de Commissie
Professioneel Gedrag (CPG). In samenspraak met de student en de melder
zal de CPG een traject opstellen om de overschrijding te corrigeren. De
melding wordt teniet gedaan indien het corrigerende traject afgelegd is
naar tevredenheid van de student, de melder en de CPG.

Uitvoering incidentmelding PG
- Indien een docent voornemens is om een incident PG te melden dan vult
hij het daartoe bestemde formulier in. Dit formulier wordt mede
ondertekend door de blok- of lijncoördinator en wordt door de
coördinator ingeleverd bij de CPG.
- De commissie PG stelt de student en de coördinator van de Lijn
Professionaliteit en Portfolio schriftelijk op de hoogte en nodigt de
student uit voor een gesprek.
- De commissie PG voert een gesprek met de docent die het incident PG
heeft gemeld.
- In samenspraak met de student en de melder zal de CPG een
verbetertraject opstellen, inhoudende een periode waarin, alsook een
wijze waarop, de student kan laten zien over voldoende PG te beschikken
om alsnog een voldoende eindoordeel PG te behalen. Het verbetertraject
kan onder andere bestaan uit het volgen van remedial teaching of een
doorverwijzing naar externe hulpverlening. De melding wordt teniet
gedaan als het verbetertraject is afgelegd naar tevredenheid van de
student, de melder en de CPG. De voldoende beoordeling voor PG wordt
gemeld bij de coördinator van de Lijn Professionaliteit en Portfolio.
- Aan het eind van Master 1, 2 en 3 gaat de coördinator van de lijn
Professionaliteit en Portfolio na of er meldingen PG open staan.
- Als de CPG van mening is dat het gedrag van de student dusdanig
ernstig is dat het belang van de patiënt, de beroepsgroep of ACTA in het
geding is, dan wordt dit per ommegaande schriftelijk aan de
Examencommissie doorgegeven. In een dergelijk uitzonderlijk geval kan
aan het College van Bestuur worden voorgesteld de inschrijving van de
student definitief te beëindigen.

Uitvoerend coördinator Portfolio: T. M. Monsma
Uitvoerend coördinator OAT: H.P. Wiegman
Uitvoerend coördinator PG: H. Bussink MSc

Nadere informatie over de Overalltoets is te vinden in de Canvascursus
Overalltoets.

General Information

Course Code T_M1PROFPORT
Credits 1 EC
Period Ac. Year (sept), Ac. Year (feb)
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator dr. R.C. Gorter
Examiner dr. R.C. Gorter
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself