Clinical Evidence Based Dentistry Including Clinical Decision Making and Specialist Training, OWP

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(4), k (4),
l(4)
II : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4) f(3)
III : a(4), b(4), c(4), e(3), g(3)
IV : a(4), b(3), d(3), e(3)
V : c(3), d(4), e(3), f(4), g(4), h(4), i(4), j(3)
VI : a(4), e(4), f(4), g(4), h(4), i(4), j(2), k(4), l(4), m(4), n (3),
o(3), q(3), s(4), u(3), v(4)
VII: 4
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Doel van de Lijn Evidence based tandheelkunde in de kliniek, MA2 (Lijn
EBK, MA2) is het toepassen en integreren van tot dan toe binnen de
tandheelkunde opleiding opgedane kennis en vaardigheden bij patiënten.
Het onderwijs vindt plaats in een geïntegreerde setting, waarin de
diagnostiek en indicatie/behandelingsplanning multidisciplinair worden
aangepakt. De student wordt voortdurend bevraagd over de actualiteit van
zijn kennis en de reikwijdte van de tandheelkundige wetenschap. Van de
student wordt verwacht dat hij/zij kritisch denkt, zichzelf voortdurend
vragen stelt en hierop (wetenschappelijk gefundeerde) antwoorden
formuleert. In het onderwijs ligt de nadruk op een gestructureerde en zo
nodig gefaseerde aanpak van de bij de individuele patiënt voorkomende
problematiek. Dit gebeurt binnen het kader van een zorgdoel/zorgplan,
dat wordt opgesteld volgens de UMO-(Uitgebreid Mond Onderzoek)
systematiek. Het zorgplan omvat de te ondernemen preventieve en
curatieve activiteiten en geeft aan welke zorgverleners bij de
uitvoering van deze activiteiten zijn betrokken. De studenten werken in
koppels onder begeleiding van een tandartsdocent. De koppels wisselen
elkaar af als behandelaar en assisterende en leren op een hygiënisch en
ergonomisch verantwoorde wijze te werken. De Lijn EBK, MA2 richt zich
onder andere op:
• Het bereiken van de hierboven genoemde competentieniveaus.
• Het maken van zorg-/behandelplannen.
• Het verrichten van klinische handelingen op het op hem of haar
afgestemde competentieniveau.

Basiseis is een effectief practicum waarbinnen de student handelingen
kan verrichten waarmee hij/zij het minimaal vereiste aantal zorgpunten
kan verzamelen. Zorgpunten gaan uit van de UPT-codes die voor een aantal
verrichtingen worden opgewaardeerd om daarmee recht te doen aan de
vereiste zorginspanning. In geval van een onvolledig gevulde agenda kan
de effectiviteit van het practicum door het uitvoeren van
niet-patientgebonden klinische verrichtingen alsnog op niveau worden
afgesloten.

Teaching Methods

Practicum, Werkgroep, Hoorcollege, Overig

Method of Assessment

De Lijn EBK, MA2 wordt met een voldoende afgerond als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
- De student heeft tandheelkundige zorg verleend en aan zorg
gerelateerde taken verricht binnen de EBK, OWP Ma2 gedurende alle
ingeroosterde activiteiten. Een 100% deelname van de volledig
ingeroosterde tijd is verplicht. Afwezigheid, om welke reden dan ook,
dient gecompenseerd te worden in ingeroosterde vakantiepractica. Om de
efficiëntie van de klinische patiëntenbehandeling te verhogen, kunnen
time-slots worden ingevoerd voor de diverse verrichtingen, waarbij
rekening wordt gehouden met het vereiste competentieniveau van de
student.
- De student heeft twee maal per jaar tijdens het
voortgangsgesprek/portfoliogesprek EBK met zijn tandartsdocent zijn
persoonlijke professionele ontwikkeling op de 7 competentiedomeinen van
de tandarts algemeen practicus besproken. Hij heeft zijn persoonlijke
professionele ontwikkeling aangetoond door middel van reflectie op zijn
studieresultaten, die hij in zijn portfolio heeft opgenomen.
- De student heeft de volgende klinische toetsen behaald (Z of G
niveau):
a) de cariologie toets;
b) de paro-toets (een initiële parodontale behandeling bij een patiënt)
- zie het paro-toets protocol.
c) de Simodont MA1 entree-indirecte restauratietoets.
d) de klinische indirecte restauratietoets bij een patiënt.
e) ten minste drie kanalen endodontisch behandeld bij (een) patiënt(en).

Een voldoende resultaat voor de niet-patiënt gebonden endotoets is
voorwaarde voor het mogen uitvoeren van wortelkanaalbehandelingen bij
patiënten (zie lijn EBK, KB MA1). Een voldoende resultaat voor de
Simodont entree-indirecte restauratietoets is voorwaarde om deel te
mogen nemen aan de klinische indirecte restauratietoets en het mogen
vervaardigen van indirecte restauraties bij patiënten. Om met een toets
te kunnen starten is de goedkeuring van de eigen docent nodig.
- De student heeft aan het einde van MA2 tenminste 2100 zorgpunten
behaald. Dit is exclusief de MA1 zorgpunten.

Bij afwezigheid van de patiënt of een onvolledig programma zijn er
aanvullende of vervangende opdrachten waardoor klinische vaardigheden
worden getraind en een vastgesteld aantal zorgpunten kunnen worden
vergaard; de Niet Patiënt Gebonden Klinische Verrichtingen NPGKV):
- Op Canvas staan een aantal opdrachten waarmee NPGKV zorgpunten kunnen
worden behaald. Sommige oefeningen kunnen meermaals gedaan worden, om op
die manier bijv. te werken aan de snelheid of op specifieke onderdelen
extra aandacht te vestigen. In overleg met de docent kan ook een nieuwe
invulling worden gegeven aan een oefening om zodoende de oefening aan te
passen op de leerdoelen van de individuele student. Het gerelateerde
aantal zorgpunten bedraagt 80% van de UPT-codes.
- Simodont: diverse opdrachten (aangeleverd door de verschillende
secties) waarmee een vastgestelde hoeveelheid zorgpunten kan worden
verdiend.

Effectief assisteren bij koppelgenoot of medestudenten. Dit wordt
geregistreerd. Onderdeel van het assisteren is het evalueren van de
behandeling en de behandelaar. De assistent wordt ook geëvalueerd (door
de behandelaar).

Literature

De literatuur, leerstof en klinische handleidingen behorende bij de
onderwijsblokken van zowel de bachelor- als de masteropleiding.

Additional Information

De zorgpunten die de student moet behalen zijn gebaseerd op de UPT-
codes. UPT-punten voor specifieke C en M-codes worden vermenigvuldigd.
De verrichting C11 (periodiek mondonderzoek) krijgt 5x de UPT-punten. De
verrichtingen C13 (incidenteel onderzoek), C22 (medisch anamnese), en
M02 (evaluatie consult MH) krijgen 2x de UPT-punten. Verrichting C28
(uitgebreid onderzoek) krijgt 3x de UPT-punten. Voor
niet-patiëntgebonden klinische verrichtingen wordt de 80% het
UPT-puntenaantal toegekend. Minimaal moeten er 2100 zorgpunten (waarvan
minimaal 70% patiëntgebonden) behaald worden.
In het uiterste geval, als de student aantoonbaar niet in staat is
geweest de klinische indirecte restauratie bij een patiënt te realiseren
en te toetsen, worden aan het eind van MA2 EBK twee verschillende
Simodont indirecte restauratieoefeningen en een niet-patiëntgebonden
klinische indirecte restauratietoets op fantoom als uittrede-toets
afgenomen, die met een voldoende dienen te worden afgerond. In het
uiterste geval, indien de student aantoonbaar niet in staat is geweest
de klinische parobehandeling (klinische parotoets) te realiseren, wordt
aan het eind van MA2 EBK een niet-patiëntgebonden parotoets als
uittreed-toets afgenomen, die met een voldoende resultaat moet worden
afgerond. Alle toetsen, dus ook de niet patiënt gebonden klinische
toetsen, kunnen alleen afgelegd worden met toestemming van de eigen
begeleidend docent. Alle niet patiënt gebonden toetsen hebben naast de
toestemming van de eigen docent ook toestemming nodig van de chef de
clinique.

Deelname aan praktische oefeningen:
1. Als binnen de EBK het aantal vereiste zorgpunten is behaald, is
afwezigheid door overmacht bespreekbaar.
2. Bij deelname aan het klinisch practicum c.q. de patiënten behandeling
in de onderwijspraktijk dient de student de richtlijnen te volgen zoals
omschreven in de richtlijnen voor de kliniek, die te vinden zijn op het
Zorgnet.
3. Indien een student een aaneengesloten periode van zes maanden of meer
niet heeft deelgenomen aan patiënten behandeling als onderdeel van het
onderwijs van de bachelor cq. master opleiding tandheelkunde, dan dient
de student een proeve van bekwaamheid (de OSCE-toets of een alternatief
programma) af te leggen. De proeve van bekwaamheid dient met
voldoende resultaat te worden afgelegd, alvorens de student weer
toegelaten kan worden tot de kliniek.

Afronding (met voldoende) van de eisen genoemd bij MA1 (gehele
studiejaar) en MA2 EBK vormen een voorwaarde voor toelating tot de MA3
LAG. Studenten die nog niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de
LAG, dan wel aan de voorwaarden om deel te nemen aan de LAG teams (zie
het OER en de studiegids tekst van de LAG), zullen gedurende een half
jaar (of meervoud daarvan) worden ingedeeld in de EBK Ma2. Voor alle
recidivisten geldt een 100% aanwezigheidsplicht op de ingeroosterde
practica. Afwezigheid i.v.m. onderwijsactiviteiten om eventuele
deficiënties weg te werken hoeft niet ingehaald te worden.Zodra aan de
voorwaarden voor de LAG, dan wel voor deelname aan een LAG team, is
voldaan stroomt men bij de eerstvolgende gelegenheid (september of
februari) in.


Chef de clinique: dr. J. Muris
Uitvoerend coördinator: mevr. K. Kouwenberg

General Information

Course Code T_M2LEBKOWP
Credits 23 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator prof. dr. F.J.M. Roeters
Examiner prof. dr. F.J.M. Roeters
Teaching Staff

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Practical