Integrated Dentistry

2018-2019
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

I : a-g(4), i-l(4)
II : a-f(4)
III : a-f(4)
IV : a-e(4)
V : a-j(4)
VI : a(4), b(4), d-v(4)
VII : a (4)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Course Content

Binnen het onderwijs van de Lijn Academische groepspraktijk (LAG) ligt
het zwaartepunt op het zelfstandig leren werken, het communiceren met de
patiënt, het samenwerken met verschillende zorgverleners, het verrichten
van managementtaken en op het tonen van professioneel gedrag. Het
onderwijs in de LAG wordt aangeboden in de vorm van een gecontroleerde
algemene praktijk. Dit houdt in dat de 3e jaars Master studenten in een
team samenwerken met studenten van de opleiding mondzorgkunde (OMZ),
onder begeleiding van tandartsdocenten en OMZ docenten. Dit team is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg van een groep patiënten.
Iedere student bekwaamt zich in verschillende taken. In de rol van
teamleider is men verantwoordelijk voor de organisatie binnen het team,
de verdeling van de zorg-gerelateerde taken tussen de zorgverleners en
de kwaliteitsbewaking van de geleverde zorg. De student leert op deze
wijze samen te werken met anderen, verantwoordelijkheden te nemen en te
delen en leiding te geven. De student ontwikkelt zich zo tot een
tandheelkundige professional. In de LAG vindt ook het laatste reanimatie
practicum van de opleiding plaats, zodat de aankomend tandarts zijn
professionele leven competent in BLS- en AED- vaardigheden kan
aanvangen. Het practicum is verplicht en de competenties worden getoetst
in de afsluitende OSCE.
Op basis van de in voorgaande jaren opgedane kennis en vaardigheden
(competenties) verleent de student op een gestructureerde wijze zorg aan
patiënten met tandheelkundige problematiek van allerlei aard. In een
voor de individuele patiënt opgesteld zorgplan staan de gewenste
preventieve en curatieve activiteiten en deze bepalen welke
zorgverleners betrokken zijn bij de uitvoering van het plan. De
patiëntenzorg binnen de LAG omvat het verlenen van tandheelkundige zorg
aan het bestaande patiëntenbestand, inclusief de pijnklachtenopvang. Op
deze wijze bereidt de student zich voor op de zelfstandige
beroepsuitoefening.

Aan de hand van casuspresentaties en PICO-vragen bekwaamt de
student zich verder in het wetenschappelijk beargumenteerd klinisch
handelen. Daarbij komen ook facetten van professioneel handelen aan bod
zoals ethisch redeneren, communicatieve- en onderzoeks-vaardigheden,
kritisch reflecteren op eigen handelen en het nemen van maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Praktijkmanagement vormt een onderdeel van de LAG. Hierbij wordt
aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van professioneel gedrag bij
de student. Onder andere beroepsethiek, personeelsmanagement (HRM),
kwaliteit van de zorg en maatschappelijk
handelen komen aan de orde.

De Lijn LAG richt zich onder andere op:
• Het bereiken van de hierboven genoemde competentieniveaus.
• Het maken van zorg/behandelplannen.
• Het zelfstandig verrichten van klinische handelingen op het op
hem of haar afgestemde competentieniveau.
• Het ontwikkelen van de competenties binnen de domeinen III en V van
het raamplan (m.n. samenwerken en managementtaken)

Basiseis is een effectief practicum waarbinnen de student het vereiste
aantal zorgpunten kan behalen. Zorgpunten gaan uit van de UPT-codes die
voor een aantal verrichtingen zullen worden opgewaardeerd om recht te
doen aan de vereiste zorginspanning. Het practicum biedt ruimte voor
tenminste 3 PMO’s en in geval van een onvolledig gevulde agenda kan de
effectiviteit door handelingen op fantoom en Simodont alsnog op niveau
worden afgesloten. LAG studenten krijgen de mogelijkheid geboden om te
assisteren bij de patiëntenzorg van BA3 studenten. In deze rol kunnen
LAG studenten verder werken aan het ontwikkelen van vaardigheden op het
gebied van domein III (o.a. samenwerken en leiding geven).

Teaching Methods

Practicum

Method of Assessment

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
• De student heeft tandheelkundige zorg verleend en zorg gerelateerde
taken verricht binnen de LAG gedurende alle ingeroosterde activiteiten.
Een 100% deelname is verplicht. Klinische tijd is 50% in de rol van
hoofdbehandelaar en 50% als assisterende. Afwezigheid (met welke reden
dan ook) dient ingehaald te worden in ingeroosterde vakantiepractica.
• De verrichtingen op Simodont en fantoom binnen de tijd van de
LAG moeten worden geregistreerd.
• Om de efficiëntie van de klinische patiëntenbehandeling te verhogen,
kunnen timeslots worden ingevoerd voor de diverse verrichtingen, waarbij
rekening wordt gehouden met het vereiste competentieniveau van de
student.
• Voldoende verslaglegging gedaan hebben in het portfolio van:
de verleende zorg en de casuspresentaties.
• 2x 360° feedback met behulp van Korte Klinische Beoordelingen
• De student heeft tweemaal per jaar tijdens het
voortgangsgesprek Ma3 LAG met zijn tandartsdocent zijn persoonlijke
professionele ontwikkeling op de 7 competentiedomeinen van de tandarts
algemeen practicus besproken. De student heeft diens persoonlijke
professionele ontwikkeling aangetoond door middel van reflectie en zijn
studieresultaten, die in het portfolio zijn opgenomen.
• Het eindgesprek dient met een voldoende afgesloten te worden. Dit is
het geval wanneer de professionele ontwikkeling van de student naar het
oordeel van twee docenten als voldoende beoordeeld wordt op het niveau
van beginnend professional.
• De student heeft de eindpresentatie (voorheen EBK-eindpresentatie) met
goed gevolg afgerond.
• Het met een voldoende afgesloten hebben van de Objective Structured
Clinical Examination (OSCE)
• Het met een voldoende afgesloten hebben van de opdrachten van
Praktijkmanagement.
• Deelname aan het practicum Reanimatie.
• Aan het einde van de LAG moet de student 2000 zorgpunten behaald
hebben, exclusief de punten uit de MA1 en MA2 EBK. De student dient een
minimaal aantal verrichtingen uit verschillende vakgebieden te hebben
uitgevoerd.

De examencommissie onderzoekt of de student gedurende de laatste maanden
van de studie klinisch actief is geweest. Indien een student een
aaneengesloten periode van zes maanden of meer niet heeft deelgenomen
aan een klinisch practicum c.q. de patiëntenbehandeling als onderdeel
van de masteropleiding tandheelkunde, dan dient de student een proeve
van bekwaamheid (de OSCE toets of een alternatief programma) af te
leggen. Indien de commissie hiertoe besluit, dient de proeve van
bekwaamheid met voldoende resultaat te worden afgelegd, alvorens de
student de studie met goed gevolg kan afronden.

Entry Requirements

Afronding (met voldoende) van de eisen genoemd bij MA1 (gehele
studiejaar) en MA2 EBK vormen een voorwaarde voor toelating tot de MA3
LAG. Studenten die nog niet hebben voldaan aan de EBK MA2 eisen, maar
wel aan die van de MA1 en de Cariologietoets met een voldoende hebben
afgerond, gaan wel al deelnemen aan de LAG teams. Pas wanneer aan alle
voorwaarden voor instroom in de LAG is voldaan (zie het OER), start de
officiёle LAG termijn (64 dagen aanwezigheidsplicht, ingaande per 1e van
de maand volgend op het afronden van de EBK MA2). Effectief betekent dit
dat de student extra tijd in de Lijn Academische Groepspraktijk
doorbrengt gelijk aan de tijd die de student extra nodig heeft gehad om
aan alle lijn Evidence Based Tandheelkunde in de Kliniek eisen te
voldoen.

Studenten die nog niet voldoen aan de voorwaarden om toegelaten te
worden tot de LAG (teams), zullen 1 dag per week gedurende een half jaar
(of meervoud daarvan) ingedeeld worden in de MA2 lijn EBK OWP (zie voor
verdere informatie lijn EBK, OWP). Effectief betekent dit dat de student
extra tijd in de EBK, OWP doorbrengt gelijk aan de tijd die de student
extra nodig heeft om aan alle lijn Evidence Based Tandheelkunde in de
Kliniek eisen te voldoen.
Deelname aan de LAG (teams) geschiedt per september of februari volgend
op het moment dat zij wel voldoen aan de voorwaarden voor instroom (zie
OER).

Literature

• BEAUCHAMP T, CHILDRESS J. Principles of Biomedical ethica. Oxford
University Press, 2008.
• DEKKER J. DEN. Mondzorg in sociaal perspectief. Tweede, herziene
uitgave. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2012.
• DIEBELS M, BLANKEMEIJER R. In- en uitstroom in 100 vragen. Kluwer,
2007.
• OZAR DT, SOKOL DJ. Dental ethics at chairside: professional
principles and practical applications. Georgetown University Press,
2002.
• Door de docenten uitgereikte teksten.
• De literatuur en leerstof behorende bij de onderwijsblokken van zowel
de bachelor- als de masteropleiding. Daarnaast zoekt de student zelf de
literatuur nodig voor het oplossen van de PICO-vragen.

Additional Information

Momenten van instroom in de LAG teams zijn in september en februari. De
officiёle LAG termijn betreft 64 dagen aanwezigheidsplicht. In geval van
gemiste dagen a.g.v. officiële feestdagen, wordt studenten verzocht om
contact op te nemen met de uitvoerend coördinator van de LAG om
inhaaldagen te plannen, waar mogelijk al tijdens het lopende studiejaar.
Mogelijkheden voor LAG studenten om gemiste dagen te compenseren zijn de
ingeroosterde vakantiepractica als ook het assisteren bij de
patiëntenzorg van Ba3 studenten.

De zorgpunten die de student moet behalen zijn gebaseerd op de
UPT-codes. UPT-punten voor specifieke C en M-codes worden
vermenigvuldigd. De verrichting C11 (periodiek mondonderzoek) krijgt 5x
de UPT-punten en C28 (uitgebreid onderzoek) krijgt 3x de UPT-punten. De
verrichtingen C13 (incidenteel onderzoek), C22 (medisch anamnese), en
M02 (evaluatie consult MH) krijgen 2x de UPT-punten. Voor
niet-patiëntgebonden klinische verrichtingen wordt 80% van het
UPT-puntenaantal toegekend. Minimaal moeten er 1400 (70%)
patiëntgebonden zorgpunten behaald worden. Het verlenen van
tandheelkundige zorg en verrichten van aan zorg gerelateerde taken houdt
in dat alle practica effectief en volledig worden benut.

Chef de clinique: dr. J. Muris
Uitvoerend coördinator: Dhr. Th. Brinckman

General Information

Course Code T_M3ACGRPRAK
Credits 20 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 600
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Dentistry
Course Coordinator prof. dr. F.J.M. Roeters
Examiner prof. dr. F.J.M. Roeters
Teaching Staff dr. J. den Dekker

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Practical