Substantial-Shareholder Taxation

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de heffing van de
aanmerkelijkbelanghouder (box II van de Wet IB 2001) en de
terbeschikkingstellingsregeling voor zover van toepassing op de
aanmerkelijkbelanghouder (art. 3.92 Wet IB 2001). Ook verwerft de
student inzicht in de regeling voor de eigen woning (box I), de
vermogensrendementsheffing (box III) en de buitenlandse belastingplicht
in de inkomstenbelasting. Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang
tussen de genoemde onderdelen van de Wet IB 2001 en de overige delen van
de Wet IB 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en het
internationale en EU-belastingrecht. Na afloop van de cursus dient de
student in staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe cases.
Tot slot dient de student in staat te zijn om ten aanzien van deze
onderdelen van de inkomstenbelasting zelfstandig een
rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te bereiden en
uit te voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie,
interpreteren van gegevens en conclusies trekken).

Course Content

In dit vak staat de Wet IB 2001 centraal, voor zover van belang voor de
heffing van de aanmerkelijkbelanghouder. Naast behandeling van de
grondslag en structuur van deze wet, wordt bijzondere aandacht besteed
aan die onderdelen die zien op de behandeling van de
aanmerkelijkbelanghouder: de aanmerkelijkbelangregeling en de
terbeschikkingstellingregeling. Ook komen capita selecta ten aanzien van
de eigen woning (box I) en de vermogensrendementsheffing (box III) aan
de orde en wordt aandacht besteed aan de relatie met het internationale
belastingrecht via de behandeling van de buitenlandse belastingplicht in
de inkomstenbelasting. In het vak komt de relatie tussen de inkomsten-,
vennootschaps- en dividendbelasting aan de orde.

Teaching Methods

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Method of Assessment

Schriftelijk takehometentamen.

Literature

De voor te schrijven literatuur wordt bekendgemaakt in de studiewijzer.

Target Audience

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichting Directe belastingen van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

General Information

Course Code R_BHDGA
Credits 3 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff mr. drs. T. Hoekstra

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Seminar, Lecture