Income Tax - profit

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van diepgaande kennis en inzicht in de fiscale
winstbepaling van ondernemingen en de resultaatbepaling in het kader van
het resultaat uit overige werkzaamheden. Studenten verkrijgen inzicht in
de
samenhang tussen de bepalingen uit de Wet IB 2001 die zien op winst uit
onderneming, resultaat ui overige werkzaamheden en de overige delen van
deze wet en de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Na afloop van de cursus dient de student in
staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe casus.

Course Content

In dit vak komen onder meer aan de orde de verschillen en overeenkomsten
tussen de fiscale en commerciële winstbepaling, de winstbepaling door
middel van vermogensvergelijking, het fiscale ondernemingsbegrip (en het
fiscale begrip ondernemer), het fiscale winstbegrip, de
resultaatbepaling bij resultaat uit overige werkzaamheden, de waardering
van
activa en passiva, de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten door
liquidatie, verkoop, overlijden, echtscheiding of inbreng in een BV, het
aangaan van samenwerkingsverbanden in de vorm van
personenvennootschappen zoals maatschap, vennootschap onder firma of
commanditaire vennootschap, en fusie en splitsing.

Teaching Methods

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Method of Assessment

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekendgemaakt in de
studiewijzer.

Literature

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
D.A. Albregtse e.a., Studenteneditie 2018-2019, Cursus Belastingrecht
(Inkomstenbelasting), Deventer: Wolters Kluwer 2018.

Target Audience

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Additional Information

De coördinator van het vak kan via zijn emailadres worden benaderd voor
vragen (m.c.de.graaf@vu.nl).

General Information

Course Code R_Ink.bel.w
Credits 6 EC
Period P1
Course Level 400
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. M.C. de Graaf
Examiner mr. M.C. de Graaf
Teaching Staff mr. drs. T. Hoekstra
mr. J. Gooijer

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture, Study Group
Target audiences

This course is also available as: