Fiscal Research Methodologies and Principles of Tax Law

2019-2020
This course is offered in Dutch. Some of the descriptions may therefore only be available in Dutch.

Course Objective

Het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van
het fiscale recht en in het functioneren van en de interactie tussen de
actoren binnen het fiscale recht. Na afloop van de cursus dient de
student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het gebied
van het fiscale recht diepgaand te analyseren en interpreteren en
daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student zelfstandig
een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te kunnen
bereiden en uit te kunnen voeren (probleemstelling formuleren,
verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies
trekken). Voorts wordt van de student verwacht dat hij na afloop van de
cursus in staat is een wetenschappelijk juridisch betoog schriftelijk te
presenteren. Tot slot dient de student een kritische houding aan te
kunnen nemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van het fiscale
recht.

Course Content

De inhoud van dit vak is tweeledig. Het richt zich op de algemene
beginselen/grondslagen van het belastingrecht en de betekenis
van het belastingrecht in een maatschappelijke context. In tegenstelling
tot veel andere fiscale vakken richt het zich dus niet op de
‘technische’ aspecten van het belastingrecht (wetstoepassing). Ook komt
de relatie tussen belastingrecht en ethiek aan de orde. Verder wordt
aandacht besteed aan fiscaal-wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt aan de
hand van een publicatie uit de fiscale vakpers ingegaan op
methodologische aspecten (vraagstelling, opbouw, gebruik van bronnen en
dergelijke).

Teaching Methods

Colleges en individueel contact.

Method of Assessment

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
schriftelijk takehometentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekendgemaakt in de
studiewijzer.

Literature

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
- L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven
van papers en scripties, Den Haag: Boom juridisch 2017.
- R.H. Happé, 'De fiscale wereld in transitie: van morele ontkoppeling
naar moreel kompas', RM Themis 2017-5, p. 244-253.
- L.J.A. Pieterse, Omtrent verwijzingsinstructies (1915-1952), Deventer:
Wolters Kluwer 2018.
- J.J.M. Jansen, Het is uit de hand gelopen. Over te ver doorgeschoten
instrumentalisering van het belastingrecht, Deventer: Kluwer 2012.

Target Audience

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

General Information

Course Code R_MTBGB
Credits 3 EC
Period Ac. Year (sept)
Course Level 500
Language of Tuition Dutch
Faculty Faculty of Law
Course Coordinator mr. J. Gooijer
Examiner mr. J. Gooijer
Teaching Staff mr. drs. T. Hoekstra

Practical Information

You need to register for this course yourself

Teaching Methods Lecture
Target audiences

This course is also available as: